Przetargi.pl
Modernizacja dróg w Gminie Lubenia

Gmina Lubenia ogłasza przetarg

 • Adres: 36-042 Lubenia, Lubenia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8503914, 8755096 , fax. 178 755 099
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubenia
  Lubenia 131
  36-042 Lubenia, woj. podkarpackie
  tel. 017 8503914, 8755096, fax. 178 755 099
  REGON: 69058212800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubenia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg w Gminie Lubenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych łącznie na odcinku 1840 m W tym : Droga wewnętrzna Lubenia - Słociny w km 0+000-0+830 Droga wewnętrzna Siedliska – Rzeki IV w km 0+000-0+430 Droga wewnętrzna Straszydle – Cegielnia w km 0+000-0+580
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3500,00 pln
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja dotyczącą Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie Podwykonawców do wykonania zamówienia) – w Formularzu Oferty. 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami dotyczącymi (jeżeli dotyczy - składane wraz z ofertą): 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy Wykonawca składa wraz z ofertą).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach