Przetargi.pl
Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie-Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skałka-Krzeptów, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna-Sulimów i Zębice-Sulęcin oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwroclawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie-Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skałka-Krzeptów, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna-Sulimów i Zębice-Sulęcin oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie-Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skałka-Krzeptów, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna-Sulimów i Zębice-Sulęcin oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań: Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie-Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skałka-Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice Zadanie 4 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D ( ul. Trzech Lip) – obręb Zębice na odcinku długości ok. 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną ( działka nr 70/1) do końca miejscowości Sulęcin, gmina Siechnice Zadanie 5 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1916D na odcinku o długości ok. 460 m - ul. Kiełczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka Szczegółowy zakres robót dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4 i Zadania 5 określony został w Kosztorysach ofertowych, stanowiących odpowiednio załącznik nr 2.2., 2.3., 2.4., 2.5 i 2.6 do SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiących załączniki 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. 6.5 do SIWZ, Opisach Technicznych stanowiących załączniki 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. i 7.5. do SIWZ. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy przy realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik odpowiednio do zadania 5.1. i 5.2., 5.3., 5.4. i 5.5.do SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108 z późn. zm.) pracowników wykonujących nw. czynności: 1.1) dla Zadania 1 - Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m: a) wykonanie robót pomiarowych, b) wykonanie robót rozbiórkowych i robót ziemnych wykonanych koparkami i ręcznie: korytowanie pod pobocza, c) profilowanie i zagęszczenie podłoża, d) wykonanie frezowania nawierzchni, e) wykonanie podbudowy z kruszywa i pozyskanej frezowiny, f) układanie nawierzchni bitumicznych - warstwy ścieralnej i wiążącej z masy mineralno – asfaltowej, g) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, h) wywóz urobku i sprzątanie terenu budowy. 1.2) dla Zadania 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skałka-Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820m: a) wykonanie robót pomiarowych; b) wykonanie robót rozbiórkowych i robót ziemnych wykonanych koparkami i ręcznie: korytowanie pod pobocza; c) profilowanie i zagęszczenie podłoża; d) wykonanie frezowania nawierzchni; e) regulacja wysokościowa elementów infrastruktury sieciowej, f) wykonanie oczyszczenia oraz skropienia nawierzchni emulsją asfaltową, g) układanie nawierzchni bitumicznych - warstwy ścieralnej i wiążącej z masy mineralno – asfaltowej; h) wykonanie podbudowy chodnika z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, i) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z pospółki stabilizowanej spoiwem (cement), j) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej, k) wykonanie nawierzchni zatoki przystankowej z kostki kamiennej 20/18 (materiał Zlecającego), l) wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem, m) układanie mieszanki betonowej ręczne, n) ułożenie krawężników betonowych, o) oczyszczenie rowów z namułu, p) zarurowanie rowu rura PCV fi 400, q) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, r) wywóz urobku, s) sprzątanie terenu budowy. 1.3) dla Zadania 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice: a) wykonanie robót pomiarowych i geodezyjnych, b) frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, c) oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową istniejących warstw bitumicznych, d) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, e) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, f) regulacja pionowa wpustów drogowych, g) roboty ziemne i wywóz urobku, h) profilowanie i zagęszczenie koryta, i) utwardzenie poboczy i zjazdów frezem, j) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, k) sprzątanie terenu budowy. 1.4) dla Zadania 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D ( ul. Trzech Lip) – obręb Zębice na odcinku długości ok. 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną ( działka nr 70/1) do końca miejscowości Sulęcin, gmina Siechnice: a) wykonanie robót pomiarowych i geodezyjnych, b) roboty ziemne i wywóz urobku, c) profilowanie i zagęszczenie koryta, d) wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa, e) frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, f) regulacja pionowa pokryw włazów studni kanalizacji sanitarnej, g) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, h) oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową istniejących warstw bitumicznych, i) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, j) utwardzenie poboczy i zjazdów frezem/kruszywem kamiennym, k) wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz frezowany, l) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, m) wywóz urobku i sprzątanie terenu budowy. 1.5) dla Zadania 5 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1916D na odcinku o długości ok. 460 m - ul. Kiełczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka: a) wykonanie robót pomiarowych, b) wykonanie robót rozbiórkowych i robót ziemnych wykonywanych koparkami i ręcznie: korytowanie pod pobocza i zjazdy, c) profilowanie i zagęszczanie podłoża, d) cięcie nawierzchni piłą, e) frezowanie technologiczne nawierzchni, f) wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z destruktu asfaltowego, g) układanie nawierzchni bitumicznych – warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno–asfaltowych, h) wykonanie robót brukarskich w zakresie przełożenia nawierzchni zjazdów, i) wykonanie oznakowania poziomego, j) wywóz urobku i sprzątanie terenu budowy. 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w pkt. 3.7 oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały w postanowieniach projektu umowy dla każdego z zadań stanowiące załączniki do SIWZ od nr 5.1 do nr 5.5. 3) Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 4) Obowiązek określony w pkt. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Na Zadanie 1 – 13.100,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych 00/100) Na Zadanie 2 – 33.200,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych 00/100) Na Zadanie 3 – 15.900,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) Na Zadanie 4 – 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100 Na Zadanie 5 – 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach