Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych w Dłużynie Górnej, Dłużynie Dolnej i Bielawie Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Pieńsk ogłasza przetarg

 • Adres: 59-930 Pieńsk, ul. Bolesławiecka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7786511/13 , fax. 757 786 405
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pieńsk
  ul. Bolesławiecka 29
  59-930 Pieńsk, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7786511/13, fax. 757 786 405
  REGON: 23082147000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piensk.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych w Dłużynie Górnej, Dłużynie Dolnej i Bielawie Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Wykonaniu nawierzchni bitumicznej odcinków dróg gminnych w Dłużynie Górnej (warstwa wiążąca z mieszanki AC16W o grubości 4 cm i warstwa ścieralna z mieszanki AC11S o grubości 4 cm) o łącznej długości 2.798,00 m i szerokości 3,20 m, uregulowanie 44 studzienek kanalizacyjnych, frezowanie i uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego o powierzchni około 5.620,40 m2, obustronne utwardzenie i wyrównanie z zagęszczeniem poboczy o szerokości 0,50 m. 2.Wykonanie nawierzchni bitumicznej odcinków dróg gminnych w Bielawie Górnej (warstwa ścieralna AC11S o grubości 4 cm) o łącznej długości 897,00 m i szerokości 3,00 m, uregulowanie 28 studzienek kanalizacyjnych, obustronne utwardzenie i wyrównanie z zagęszczeniem poboczy o szerokości 0,50 m. 3.wykonanie nawierzchni bitumicznej odcinków dróg gminnych w Dłużynie Dolnej i Dłużynie Górnej (warstwa ścieralna AC11S o grubości 4 cm) o łącznej długości 625,00 m i szerokości 3,00 m, uregulowanie 15 studzienek kanalizacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15 000,00 zł. Forma wniesienia zgodnie z zapisami SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wypełniony f o r m u l a r z o f e r t y – załącznik do siwz 2) Oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis pełnomocnictwa, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów, do których Zamawiający ma dostęp bądź z innych dokumentów dołączonych do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 3) Dowód wniesienia w a d i u m z dopiskiem zawierającym oznaczenie postępowania oraz z określeniem sposobu zwrotu wadium; 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, o czym mowa w punktach IX.6.1) – 7). 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach