Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania

Gmina Jordanów Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 55-065 Jordanów Śląski, Wrocławska 55
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713911580 , fax. 713911590
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jordanów Śląski
  Wrocławska 55
  55-065 Jordanów Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 713911580, fax. 713911590
  REGON: 931935030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jordanowslaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jordanów Śląski ul. Sobótki, w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę drogi o długości 68mb. Planowane jest wykonanie drogi jedno-jezdniowej, jedno-kierunkowej o nawierzchni asfaltowej, o szerokości 3,5m, bez poboczy. Przebudowa znajduje się na działce nr 143. Droga w planie zaprojektowana została głównie z odcinków prostych, a załamania wyokrąglono łukami o promieniu R3m. Długości łuków opisane zostały na rysunku planu sytuacyjnego PZT.Z powodu braku możliwości prawidłowego odprowadzania wód opadowych w sposób naturalny, zaistniała potrzeba wykonania kanalizacji deszczowej. Zaprojektowany został odcinek kanalizacji deszczowej składający się z dwóch studni wpustowych W1 i W2 betonowych ø500 z osadnikiem, bez syfonu, oraz kratką ściekową żeliwną klasy D400, jednej zbiorczej betonowej studni kanalizacyjnej D1,śr. ø1000 z włazem żeliwnym typ D-400, połączone rurami PVC DN250 o dł. L=33m, oraz DN160 o dł. 2x 2m. Całość zostanie włączona na wjeździe remontowanej drogi, do istniejącego kolektora deszczowego kD400 biegnącego w chodniku od strony ul.Sobótki , za pomocą trójnika kanalizacyjnego PVC typ 400/250/90.Jordanów Śląski ul. Perłowa, w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę drogi o długości 328mb. Planowane jest wykonanie drogi jedno-jezdniowej dwu-kierunkowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0m, wraz z poboczami z obu stron.Przebudowa znajduje się na działce nr 451/66. Droga w planie zaprojektowana została głównie z odcinków prostych, a załamania wyokrąglono łukami o promieniu R2000m, i R5m, wyokrąglenia na początku projektowanej drogi oraz zjeździe na skrzyżowaniu z ulicą Nefrytową, R5m. Długości łuków opisane zostały na rysunku planu sytuacyjnego PZT.W założeniach projektowych przewidziano konstrukcję podbudowy o szer. 6,0m, dlatego należy wykonać poszerzenie warstwy podbudowy, poprzez obustronne korytowanie na zmiennej szerokości i połączenie z istniejącą podbudową, w celu uzyskania wymaganej szer. projektowej. Uzupełniana warstwa podbudowy, wykonana zostanie z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm, i miąższości 35cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.Jordanów Śląski ul. Szmaragdowa i Turkusowa, w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę dwóch ulic o łącznej długości 258mb. Planowane jest wykonanie drogi jedno-jezdniowej dwu-kierunkowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0m, wraz z poboczami z obu stron.Przebudowa znajduje się na działkach nr 451/71 i 451/72. Droga w planie zaprojektowana została głównie z odcinków prostych, zaprojektowano wyokrąglenia na zjeździe na skrzyżowaniu z ulicą Turkusową R5m. Promienie łuków opisane zostały na rysunku planu sytuacyjnego PZT.W założeniach projektowych na obu odcinkach przewidziano konstrukcję podbudowy o szer. 6,0m, dlatego należy wykonać poszerzenie warstwy podbudowy, poprzez obustronne korytowanie na zmiennej szerokości i połączenie z istniejącą podbudową, w celu uzyskania wymaganej szer. projektowej. Uzupełniana warstwa podbudowy, wykonana zostanie z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm, i miąższości 35cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.Jordanów Śląski ul. Szafirowa, w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę drogi o długości 157mb. Planowane jest wykonanie drogi jedno-jezdniowej dwu-kierunkowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0m, wraz z poboczami z obu stron.Przebudowa znajduje się na działce nr 451/76. Droga w planie zaprojektowana została głównie z odcinków prostych, a załamania wyokrąglono łukiem o promieniu R100m. Długości łuków opisane zostały na rysunku planu sytuacyjnego PZT.W założeniach projektowych przewidziano konstrukcję podbudowy o szer. 6,0m, dlatego należy wykonać poszerzenie warstwy podbudowy, poprzez obustronne korytowanie na zmiennej szerokości i połączenie z istniejącą podbudową, w celu uzyskania wymaganej szer. projektowej. Uzupełniana warstwa podbudowy, wykonana zostanie z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm, i miąższości 35cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.Jordanów Śląski ul. Kręta, w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę drogi o długości 463 mb. Planowanejest wykonanie drogi jedno jezdniowej dwu kierunkowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości5 0 m wraz z poboczami z obu stronDroga w planie zaprojektowana została głównie z odcinków prostych, a załamaniawyokrąglono łukami Rozwiązanie sytuacyjne zostało pokazane na rysunk u plan u sytuacyjn egoPZT.W założeniach projektowych przewidzianokonstrukcję podbudowy o szer. 5 ,0m, dlategonależy wykonać poszerzenie war s twy podbudowy, poprzez obustronne lub jednostronnekorytowanie o zmiennej szerokości i połączenie z istniejącą podbudową, w celu uzyskaniawymaganej szer. projektowej. Uzupełniana warstwa podbudowy, wykonana zostanie z kruszywałamanego o frakcji 0/31,5mm, i miąższości 35cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.Jordanów Śląski ul. Słoneczna, w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę drogi o długości738 mb. Planowanejest wykonanie drogi jedno jezdniowej dwu kierunkowej o n awierzchni asfaltowej o szerokości3 5 m 4,0m ,Droga w planie zaprojektowana została głównie z odcinków prostych, a załamaniawyokrąglono łukami Rozwiązanie sytuacyjne zostało pokazane na rysunk u plan u sytuacyjn egoPZT.W założeniach projektowych przewidzianokonstrukcję podbudowy o szer. 4 ,0m, dlategonależy wykonać poszerzenie war s twy podbudowy, poprzez obustronne lub jednostronnekorytowanie o zmiennej szerokości i połączenie z istniejącą podbudową, w celu uzyskaniawy maganej szer. projektowej. Uzupełniana warstwa podbudowy, wykonana zostanie z kruszywałamanego o frakcji 0/31,5mm, i miąższości 35cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.Jordanów Śląski ul. Rubinowa, w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę drogi o długości 157mb. Planowane jest wykonanie drogi jedno-jezdniowej dwu-kierunkowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0m, wraz z poboczami z obu stron.Przebudowa znajduje się na działce nr 451/76. Droga w planie zaprojektowana została głównie z odcinków prostych, a załamania wyokrąglono łukiem o promieniu R100m. Długości łuków opisane zostały na rysunku planu sytuacyjnego PZT.W założeniach projektowych przewidziano konstrukcję podbudowy o szer. 6,0m, dlatego należy wykonać poszerzenie warstwy podbudowy, poprzez obustronne korytowanie na zmiennej szerokości i połączenie z istniejącą podbudową, w celu uzyskania wymaganej szer. projektowej. Uzupełniana warstwa podbudowy, wykonana zostanie z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm, i miąższości 35cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.Jordanów Śląski ul. Nefrytowa, w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę drogi o długości 326mb. Planowane jest wykonanie drogi jedno-jezdniowej dwu-kierunkowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0m, wraz z poboczami z obu stron.Przebudowa znajduje się na działce nr 451/6. Droga w planie zaprojektowana została głównie z odcinków prostych, a załamania wyokrąglono łukami o promieniu R50m, i R70m, wyokrąglenia na początku projektowanej drogi oraz zjazdach na skrzyżowaniach ulic Rubinowej i Szmaragdowej R5m. Długości łuków opisane zostały na rysunku planu sytuacyjnego PZT.W założeniach projektowych przewidziano konstrukcję podbudowy o szer. 6,0m, dlatego należy wykonać poszerzenie warstwy podbudowy, poprzez obustronne korytowanie na zmiennej szerokości i połączenie z istniejącą podbudową, w celu uzyskania wymaganej szer. projektowanej. Uzupełniana warstwa podbudowy, wykonana zostanie z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm, i miąższości 35cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.Jordanów Śląski ulica Kolejowa, w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę drogio długości 99 3 mb. Planowanejest odtworzenie istniejącej funkcji drogi jedno jezdniowej dwu kierunkowej o nawierzchniasfaltowej o szerokości 5 0 m wraz z poboczami z obu stron Początek przebudowy zaczyna sięod na działce nr 19/1 . Droga w planie zaproje ktowana została głównie z odcinków pro stych, azałamania wyokrąglono łukami usytuowany sytuacyjnie po istniejącym przebiegu który zostałpokazany na rysunk u plan u sytuacyjn ego PZT.Planuje się również wykonanie wjazdów indywidualnych na posesje zkostki betonowej10x20cm, gr. 8 cm zamkniętych obrzeżem betonowym gr. 8cm i zakończonych krawężnikiembetonowym najazdowym 15x22 cm. z wykonaniem skosów przy jezdni n:m= 1 ,5 Zaplanowanorównież przełożenie i dostosowanie istniejących wjazdów o nawierzc hni z kostki kamiennej donowoprojektowanej nawierzchni.Przewidziano spadki poprzeczne obustronne (daszkowe) daszkowe), o nachyleniu 2% w kierunkuteren ów ziel onych Woda z nawierzchni jezdni drogi będzie kierowana na tereny zielone będącewłasnością inwestora.Przewiduje się wykonanie frezowania istniejącej warstwy nawierzchni z betonuasfaltowego na głębokość 6cm, wraz z wywozem i utylizacją destruktuPodbudowę wjazdów na posesje indywidualne, zaprojektowano z kruszywałamanego ofrakcji 0/31,5mm, i miąższości 35cm pod nawierzchnię z kostki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę zdolności finansowej lub środków finansowych na kwotę nie mniejszą niż 3 650 000,00zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji dróg o nawierzchni twardej o długości co najmniej 1,5 km,.Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót na wezwanie Zamawiającego.d) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji jaka zostanie im powierzona.Za spełnienie w/w warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie:− co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach