Przetargi.pl
Modernizacja ciągów komunikacyjnych (korytarze, hall, klatki schodowe) Parteru Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku

Szkoła Podstawowa nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Sportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 2784360 , fax. 0-63 2784360
 • Data zamieszczenia: 2019-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Sportowa 9
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 2784360, fax. 0-63 2784360
  REGON: 83560900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoturek.pl 

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ciągów komunikacyjnych (korytarze, hall, klatki schodowe) Parteru Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, wykonanie uzupełnień murarskich , roboty tynkarskie, okładzin ścian, i roboty malarskie, wymiana grzejników c.o., wymiana osprzętu instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej i montaż osłon grzejników. 
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności. 

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach