Przetargi.pl
Modernizacja Centrum Obsługi Monitoringu oraz Punktów Kamerowych w Systemie Monitoringu Miasta Szczecina

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, ul. Małopolska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 8211479 , fax. 91 8211477
 • Data zamieszczenia: 2017-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8211479, fax. 91 8211477
  REGON: 810903040
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Centrum Obsługi Monitoringu oraz Punktów Kamerowych w Systemie Monitoringu Miasta Szczecina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez Zamawiającego miejsca oraz montaż i konfigurację fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych, monitorów, megapikselowych kamer IP, enkoderów wideo H.264, przełączników sieciowych PoE oraz oprogramowania, zgodnie z przedstawionym zestawieniem, specyfikacją i wymaganiami dodatkowymi ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 2. Zamawiający oprócz podania ceny wymaga również podania w ofercie jednolitego okresu trwania gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. 3. Ilość i zakres przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4 i 6 do siwz. 4. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 38651600-9 Kamery cyfrowe, 32420000-3,Urządzenia sieciowe, 30232600-0 Kodery, 30213000-5 Komputery osobiste, 33195100-4 Monitory, 72000000-5 Usługi teleinformatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. 5. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 6. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. Oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. 7. Wymagania związane z oznakowaniem, o którym mowa w art. 30a uPzp: Zamawiający wymaga aby urządzenia oznakowane były znakiem CE na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542). 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Podwykonawcy: a. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. b. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 2 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 2 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do siwz). W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38651600-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach