Przetargi.pl
dostawa drona oraz kamer dla OSP w Dobrzanach

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzanach ogłasza przetarg

 • Adres: 73-130 Dobrzany, Generał Karola Świerczewskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 501186232, 509299577
 • Data zamieszczenia: 2020-01-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzanach
  Generał Karola Świerczewskiego 49
  73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie
  tel. 501186232, 509299577
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ospdobrzany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie rejestrowane w KRS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa drona oraz kamer dla OSP w Dobrzanach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drona oraz kamer dla OSP w Dobrzanach. 3.2. Wspólny Słownik Zamówień: 35613000-4, 38651600-9 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ – parametry przedmiotu zamówienia. 3.4. W cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy. 3.6. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty - po stronie Wykonawcy. 3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.8. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr 2 do SIWZ – oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia. 3.9. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnymi lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie produktów gwarantujących realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. 3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych. 3.11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 3.12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 3.13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3.14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.15. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 3.16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38651600-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.01.2020 r. do godz. 09:55 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • Pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 55 9375 0002 8400 0065 2000 0010 przowadzony przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie oddział w Chociwlu • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 8.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego , o którym mowa w rozdz. 8.3. pierwszy odnośnik niniejszej SIWZ, przed opływem składania ofert tj. przed opływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 8.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego a kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dołączyć do oferty. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie numeru sprawy podane przez zamawiającego i nazwę przetargu. 8.6. Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą , zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 8.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.11. Zgodnie z ust. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.13. W przypadku wniesienia wadium w walutach innych niż złoty, Zamawiający będzie stosował przeliczanie walut wg kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 8.14. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, szczegółowe parametry oferowanego sprzętu, oświadczenie o niewykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o podwykonawcach

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach