Przetargi.pl
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą

GMINA SŁUBICE ogłasza przetarg

 • Adres: 09-533 Słubice, ul. Płocka 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242778930
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SŁUBICE
  ul. Płocka 32
  09-533 Słubice, woj. mazowieckie
  tel. 242778930
  REGON: 611015968
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugslubice.bip.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest „ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą ”. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa sieci instalacji hydrantowej wraz z jej częściową rozbiórką oraz remont pokrycia dachowego (wymiana bądź naprawa elementów blacharskich oraz instalację membrany EPDM) na budynku Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola. Zakres prac obejmuje również wykonanie przyłącza wodociągowego Ø90 PE 100/PN10 oraz wymię grzejników wraz z zaworami termostatycznymi i kątowymi na całym obiekcie.Zakres prac obejmuje :1) Roboty budowlane, 2) Roboty ziemne, 3) Roboty murowe i konstrukcyjne ( w zakresie wymienionym w dokumentacji niezbędnym do wykonania prac),4) Stolarka okienna i drzwiowa ( 2 szt. drzwi),5) Konstrukcja dachu i pokrycie ( zgodnie z dokumentacją techniczną) 6) Prace wykończeniowe wewnętrzne ( naprawcze i remontowe),7) Instalacje elektryczne ( w zakresie nowego zasilania do zestawu hydroforowego),8) Instalacje sanitarne (przyłącze wodociągowe, instalacja hydrantowa wewnątrz obiektu).Szczegółowy zakres robót zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do swz i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem informacyjnym i pomocniczym do wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wykonać także prace nie ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania kompletnego dzieła budowlanego, które można było przewidzieć na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.W przypadku rozbieżności w dokumentacji, w tym rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, Projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - rozbieżności będą rozstrzygane przez Zamawiającego. Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych. Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne (należy przyjąć, że każdemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”). Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być:- tej samej wytrzymałości,- tej samej trwałości,- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,- spełniać te same funkcje,- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Projektanta i Zamawiającego w przypadku zmiany materiałów występujących w projektach na inne, spełniające wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowaniei uzgodnienie dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania całości robót budowlanych objętych podpisaną umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych).2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 24.08.2024 r.3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BS MAZOWSZE W PŁOCKU, ODDZIAŁ W SANNIKACH, FILIA SŁUBICE numer rachunku 19 9042 1039 0840 0101 2000 0040 – z dopiskiem dot. „ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”.4) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice.- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej:4). 1. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie / modernizacji/ budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż600.000,00 zł brutto4).2. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osobowego skierowanego do realizacji zamówienia w charakterze kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej i kierownika robót w branży sanitarnej.Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponowaći skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej:1) 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej posiadającą:a) uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220),b) co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót w specjalności konstrukcyjno-budowalnej,2) 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą:a) uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220),b) co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.UWAGA nr 1:W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika budowy i robót w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień i doświadczeń. W przypadku zmiany personelu wskazanego w ofercie, nowa osoba wprowadzana do personelu musi wykazać się wykształceniem i doświadczeniem, co najmniej takim samym jak osoba, która jest zastępowana. Każda zmiana personelu musi być uzgadniana z Zamawiającym w formie pisemnej.UWAGA nr 2:W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach