Przetargi.pl
Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach ( zabezpieczenie przeciwpożarowe) dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem

Gmina Lubań ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 465 920 , fax. 075 612 68 50
 • Data zamieszczenia: 2020-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubań
  ul. Dąbrowskiego 18
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 756 465 920, fax. 075 612 68 50
  REGON: 23082146300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: luban.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach ( zabezpieczenie przeciwpożarowe) dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach ( zabezpieczenie przeciwpożarowe) dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem” Zadanie realizowane będzie na podstawie pozwolenia na budowę Starosty Lubańskiego nr 492/2019 z dnia 29.08.2019 r. zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Gminie Wiejskiej Lubań, ul. J. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań obejmujące przebudowę budynku szkolnego zlokalizowanego w Pisarzowicach na działce nr 868/1,obręb 0008 Pisarzowice oraz decyzji na budowę przyłącza wodociągowego do hydrantu. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 868/1, 865/13 obręb Pisarzowice. Projektowany zakres robót obejmuje: - zabudowanie istniejących klatek schodowych, - montaż urządzeń służących do usuwania dymu z klatek schodowych budynku, - wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku wraz z budową schodów zewnętrznych, - uszczelnienie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego - wykonanie przyłącza hydrantowego na potrzeby doprowadzenia wody do zewnętrznego hydrantu p.poż przy budynku Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach z rur PEHD dz90 o łącznej długości 68,00 mb, włączonego w istniejącą sieć wodociągową ø 160 - montaż zewnętrznego, nadziemnego hydrantu p.poż. ø DN 80 przy budynku - malowanie korytarzy i klas lekcyjnych w których wykonywane będą roboty jw. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4000,00 zł ( słownie złotych: cztery tysiące i 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach