Przetargi.pl
Modernizacja budynku przy ulicy Łukasińskiego 7 w Świdnicy

GMINA MIASTO ŚWIDNICA MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Waleriana Łukasińskiego 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIASTO ŚWIDNICA MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI w Świdnicy
  ul. Waleriana Łukasińskiego 7
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  REGON: 890219806
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swidnica.nv.pl/mzn,m,8448,przetargi.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku przy ulicy Łukasińskiego 7 w Świdnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku przy ulicy Łukasińskiego 7 w Świdnicy w ramach zadania :„Modernizacja budynku przy ulicy Łukasińskiego w Świdnicy” 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa sporządzona przez Pracownię Projektową Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Zbigniew Mazij, ul. Prądzyńskiego 111/5; 58-105 Świdnica; tel. 691-848-840, zbigniewmazij@o2.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych)2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,1.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,1.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).1.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówieniab) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach