Przetargi.pl
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY KOLEJOWEJ 45 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Gmina Gryfów Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-620 Gryfów Śląski, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7813552 , fax. 75 7813916
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gryfów Śląski
  Rynek 1
  59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7813552, fax. 75 7813916
  REGON: 02120130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gryfow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY KOLEJOWEJ 45 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przy ulicy kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim, , w którym powstanie klub seniora. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 1. Branża budowlana: • roboty rozbiórkowe • konstrukcja warstwy nowego daszku nad wejściem • remont warstwy daszku nad pomieszczeniem 1,6 • montaż nowych okien pcv i drzwi wejściowych • warstwy posadzki na gruncie • roboty remontowe – wykończeniowe • roboty elewacyjne • teren utwardzony i wejście do budynku 2. Branża elektryczna: • instalacje elektryczne • instalacja LAN • pomiary 3. Branża sanitarna: • instalacja wentylacji mechanicznej • układ N1 • układ W1 • układ W2 • centrala wentylacyjna • instalacja wodociągowa • instalacja kanalizacji sanitarnej • instalacja ciepłego ogrzewania • instalacja gazu • przyłącze kanalizacji sanitarnej • roboty montażowe • przyłącze wodociągowe • roboty ziemne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium zostało ustalone w wysokości 22 000,00 złotych (dwadzieścia dwa tysiące złotych 0/100) 2. Wadium może być wnoszone : a) w pieniądzu, b) gwarancjach bankowych c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca wniesie wadium w terminie do dnia 17.08.2020 roku do godziny 10:00. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP o/Gryfów Śl. 89 1020 2124 0000 8202 0011 1443 w terminie umożliwiającym uznanie kwoty na koncie zamawiającego do dnia 17.08.2020 roku do godziny 10:00. 4. W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium należy załączyć do oferty odpowiedni oryginał dokumentu. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji musi zawierać w szczególności: a) Nazwę i adres Gwaranta b) Nazwę i adres Zleceniodawcy c) Nazwę i adres Beneficjenta d) Nazwę i numer postępowania przetargowego e) Zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Beneficjenta w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek zatrzymania wadium, opisanej w ustawie Pzp. 6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedkłada dokumenty, dotyczące tych podmiotów w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt a) - c).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach