Przetargi.pl
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej część I - Budowa przyłącza gazu oraz kotłowni gazowej"

Gmina Chełm Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 257 503 , fax. 322 257 504
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełm Śląski
  ul. Konarskiego 2
  41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie
  tel. 322 257 503, fax. 322 257 504
  REGON: 27259334800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chelmsl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej część I - Budowa przyłącza gazu oraz kotłowni gazowej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy PZP polegających na Modernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu oraz kotłowni gazowej. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją b) demontaż i montaż drzwi stalowych o odporności EI30 c) demontaż kotłów centralnego ogrzewania d) montaż kotłów gazowych oraz pieców gazowych w kuchni e) roboty wykończeniowe f) przebudowa chodników, miejsc utwardzonych g) inne roboty nie wymienione powyżej a przedstawione w dokumentacji h) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ; 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu w postępowaniu - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zał. Nr 6 do SIWZ) 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 5. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach