Przetargi.pl
Modernizacja budynku OSP w Gostkowie

GMINA ŁYSOMICE ogłasza przetarg

 • Adres: 87-148 Łysomice, Warszawska 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŁYSOMICE
  Warszawska 8
  87-148 Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 871118738
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lysomice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku OSP w Gostkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe związane z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gostkowo zaplanowane do zrealizowania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku OSP w Gostkowie.2. Zakres robót obejmuje:a) wymianę pokrycia dachowego na budynku:na połaci głównej na blachę trapezową,b) wymianę pokrycia dachowego na wieży na papę termozgrzewalną,c) odnowienie elewacji farbą elewacyjną silikonową,d) prace remontowe pomieszczeń wewnątrz budynku,e) przełożenie kostki brukowej,f) inne roboty zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/ dokumentacji technicznej.3. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:a) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach,b) wykonanie własnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych prawem prób i badań a ich wyniki, zezwolenia, zaświadczenia i certyfikaty przedłożyć wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego,c) inne prace związane z procesem budowy.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczna pn.: „Prace remontowe budynku OSP Gostkowo", w tym między innymi dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej zwana STWiORB) oraz pozostałe dokumenty – stanowiące załącznik do zaproszenia do negocjacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach