Przetargi.pl
Modernizacja budynku mieszkalnego osady Leśnictwa Puszcza Mariańska w Nadleśnictwie Radziwiłłów

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłłów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Sanatorówka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8310110; 607096802 , fax. 046 8310110
 • Data zamieszczenia: 2020-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłłów
  ul. Sanatorówka 2/2
  96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie
  tel. 046 8310110; 607096802, fax. 046 8310110
  REGON: 75001507328001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.radziwillow.lodz.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku mieszkalnego osady Leśnictwa Puszcza Mariańska w Nadleśnictwie Radziwiłłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja budynku mieszkalnego osady Leśnictwa Puszcza Mariańska w Nadleśnictwie Radziwiłłów Zakres robót obejmuje m.in. niżej wymienioną modernizację budynku mieszkalnego i kancelarii: a) Naprawa ubytków elewacji zewnętrznych z malowaniem elewacji oraz robotami towarzyszącymi. b) Renowacja, podwyższenie i malowanie balustrad zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi. c) Wymiana bocznych płytek tarasowych wraz z robotami towarzyszącymi. d) Remont opaski z kostki betonowej. e) Naprawa ubytków tynków wewnętrznych wraz z malowaniem kondygnacji piwnic wraz z robotami towarzyszącymi. f) Wykonanie warstwy wyrównującej i malowanie posadzek piwnicy wraz z robotami towarzyszącymi. g) Usunięcie paneli ściennych siding, boazerii, paneli sufitowych oraz wykonanie tynków, okładzin GK, malowania wraz z robotami towarzyszącymi. h) Renowacja i malowanie schodów drewnianych, wymiana pochwytów drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi. i) Montaż barierki drewnianej – na schodach na strych wraz z robotami towarzyszącymi. j) Wymiana okładzin gresowych na schodach na parterze budynku wraz z robotami towarzyszącymi. k) Wymiana podłóg w budynku - paneli podłogowych na deskę trójwarstwową, istniejącego gresu na nowe płytki wraz z robotami towarzyszącymi. l) Wymiana trzech okien na strychu budynku wraz z robotami towarzyszącymi. m) Konserwacja i malowanie strony zewnętrznej ramiaków okien wraz z robotami towarzyszącymi. n) Wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz budynku wraz z robotami towarzyszącymi. o) Wymiana bramy garażowej na bramę panelową, ocieplaną, napędzaną elektrycznie wraz z robotami towarzyszącymi. p) Remont generalny łazienek budynku wraz z robotami towarzyszącymi. q) Wymiana glazury w kuchni, wymiana wyposażenia kuchni wraz z montażem tj. kuchni gazowej, okapu z wyciągiem, zlewu z szafką wraz z robotami towarzyszącymi. r) Wykonanie pomieszczenia WC w poczekalni kancelarii wraz z pracami towarzyszącymi, wykonanie remontu pomieszczenia kancelarii. s) Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej. t) Wykonanie modernizacji instalacji c.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1 Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium: - 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 13.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 13.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 13.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP nr rachunku 06 1020 1026 0000 1502 0255 3618 Tytuł przelewu: „Wadium – ZG.270.21.2020” 13.5 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 13.6 Wadium wnoszone w formie dokumentów, o których mowa w pkt. 13.3 ppkt 2)-5), należy złożyć w oryginale w kasie Zamawiającego – pokój nr 14 w terminie przewidzianym na składanie ofert. Kasa czynna jest w godzinach od 08:00 do 14:00. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oryginałów ww. dokumentów wadialnych wraz z ofertą w sposób umożliwiający ich późniejsze odłączenie od oferty i złożenie przez Zamawiającego w kasie oraz zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. 13.7 Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 13.8 Oferta Wykonawcy, który nie wpłaci wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną inną formą wadium w wyznaczonym terminie - zostanie odrzucona. 13.9 W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, w treści dokumentu powinno zostać zawarte zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 13.10 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 13.11 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.12 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.13 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.14 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13.16 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.17 W zakresie wadium obowiązują uregulowania określone w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach