Przetargi.pl
"Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej"

Gmina Pleśna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-171 Pleśna, Plesna 240
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146292836
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pleśna
  Plesna 240
  33-171 Pleśna, woj. małopolskie
  tel. 146292836
  REGON: 851660921
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia obejmuje między innymi: 1) klatka schodowa - rozbiórki2)fundamenty klatki3)klatka schodowa - elementy żelbetowe4) obudowa klatki schodowej - fasada aluminiowa przeszklona5)przebicia, uzupełnienia ścian6)stolarka okienna i drzwiowa7) montaż dźwigu osobowego8) mobilna platforma pionowa dla niepełnosprawnych9) zabudowa tarasu - rozbiórki10) fundamenty i stopy11) odbudowa tarasu - fasada aluminiowa przeszklona12) przebicia, uzupełnienia ścian13) wykończenie pom. po byłym tarasie14) dostosowanie klatki schodowej - rozbiórki15) ławy i stopy fundamentowe wraz z izolacją16) ściany17)posadzki18) toalety przyziemie19) toalety dla niepełnosprawnych parter20) ściany poddasze21) okładzina schodów z kamienia22) posadzki przyziemie, parter, I piętro, poddasze23) sufity przyziemie, parter, pietro, sufity i skosy poddasze24) odnowienie elewacji25) balustrady26) wycieraczki systemowe27) instalacje elektryczne: przyziemie, parter, I piętro, poddasze,28) oprawy oświetleniowe27) instalacja przyzywowa28) instalacja wodociągowa29) instalacja kanalizacyjna30) instalacja hydrantowa31) instalacja c.o.32) instalacja glikolowa33) wentylacja mechaniczna: instalacja nawiewno-wywiewna obsługująca salę wielofunkcyjną, scenę oraz wybrane pomieszczenia przyziemia, pomieszczenie holu głównego, pomieszczenia biurowe zlokalizowane na poddaszu, instalacje wywiewne z pomieszczeń toalet.34) instalacje okapu w kuchni35) klimatyzacja36) wyposażenie sali wielofunkcyjnej: kino, scenografia multimedialna, system sterowania Crestron, system sceniczny, system Digital Signage, system PA37) krzesła na widownię38) pozostałe wyposażenie39)meble40) system informacji dotykowej41) wyposażenie drobneSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji dołączonej do SWZ:- przedmiarze robót,- szczegółowej specyfikacji technicznej,- projekcie budowlanym,Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień (CPV): 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny.2.Wykonawca zgodnie z art. 100 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania te wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Jak wskazuje art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dostępność oznacza umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w każdej sferze życia, w sposób maksymalnie samodzielny, na równi z innymi obywatelami.UWAGA: Wszystkie nazwy przedmiotów zamówienia lub nazwy ich elementów, producenci, znaki patentowe lub ich pochodzenie użyte w niniejszej specyfikacji oraz w załącznikach do Specyfikacji należy traktować jako przykładowe tzn. dopuszcza się stosowanie innych równoważnych, o nie gorszych parametrach technicznych przedmiotów zamówienia.Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie rozwiązań równoważnych, to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje rozwiązań równoważnych a do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto sposób realizacji zaproponowany w dokumentacji zamówienia.4. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.5.Wykonawca musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie.6. Najpóźniej 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy Wykonawca musi złożyć harmonogram rzeczowo-finansowy do zatwierdzenia, który stanowił będzie załącznik nr 2 do zawartej umowy. Harmonogram ten podlega akceptacji przez Zamawiającego, który określi w jakiej kolejności roboty winny być wykonane. Określi również dopuszczalny poziom wydatków w poszczególnych latach realizacji inwestycji.W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.7. Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 15% wartości zamówienia. Ze środków zaliczki mogą być poryte koszty niekwalifikowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udzielenie zaliczki następuje na poczet wykonania umowy, obejmującej ustalony etap robót budowlanych, w terminie i wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym.8. Zadanie jest dofinansowane:• Ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,• Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.9. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:a) protokolarnego przyjęcia Terenu Budowy i przygotowania go do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności wyposażenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty niezbędne dla/lub podczas wykonywania robót, oświetlenia Terenu Budowy i zapewnienia we własnym zakresie jego ochrony,b) zapewnienia dostaw energii elektrycznej, gazu, wody oraz innych mediów, w zakresie koniecznym dla wykonania przedmiotu Umowy, c) zabezpieczenia Terenu Budowy, właściwych warunków bhp i p.poż. podczas wykonywania prac,d) utrzymania ładu i porządku na Terenie Budowy oraz na terenie przyległym,e) prowadzenia robót tak by nie zakłócać pracy w Urzędzie Gminy w Pleśnej,f) nie dopuszczania do zniszczenia i zanieczyszczenia drogi dojazdowej do OSP Pleśna oraz dróg publicznych przez pojazdy wykorzystywane bezpośrednio i pośrednio przez Wykonawcę,g) dokonywania wszelkich zgłoszeń i zawiadomień kierowanych do wszelkich organów, w tym nadzoru budowlanego, związanych z wykonywaniem Inwestycji, które zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane obciążają Zamawiającego,h) uczestnictwo w radach budowy i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego z udziałem kierownika budowy, Podmiotu Nadzorującego i ewentualnie innych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika,i) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego innym niż Podmiot Nadzorujący zapoznawania się z przebiegiem prac,j) zapewnienia organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania umowy, w tym do takiej organizacji i realizacji dostaw materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania umowy aby zapewniały sprawny i zgodny z umową przebieg Inwestycji,k) organizacji we własnym zakresie ochrony mienia na Terenie Budowy, do czasu zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy, l) na żądanie Zamawiającego do przerwania robót, a jeżeli zajdzie taka potrzeba do zabezpieczenia wykonywanych prac przed zniszczeniem,m) uporządkowania po zakończeniu robót Terenu Budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie w umowie,n) wykonywania prac w ścisłej współpracy z Podmiotem Nadzorującym, o) prowadzenia Dziennika Budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,p) zgłaszania częściowego odbioru robót Podmiotowi Nadzorującemu, zgłaszania robót zanikających, ulegających zakryciu,q) zapewnienia ciągłego dozoru prowadzonych robót przez Kierownika Budowy,r) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy podczas czynności mających na celu dokonanie odbioru częściowego robót budowlanych, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,s) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,t) gromadzenia i usunięcia we własnym zakresie, jako wytwórca, wszelkich odpadów pochodzących z budowy, z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach,u) naprawy na własny koszt ewentualnych szkód oraz wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp.4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu, przelewem na rachunek:Zamawiającego- Gmina Pleśna: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Pleśnej nr kont:05 8589 0006 0100 0710 0013 0432z dopiskiem „Wadium do przetargu IKOŚ.271.13.2022”Przed upływem terminu składania ofert, wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego.b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020, poz. 299).5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 lit. b)-d)SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej należy złożyć wraz z ofertą z zastrzeżeniem, że dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.6. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –zaleca się wymienienie wszystkich wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,c) kwotę gwarancji lub poręczenia,d) termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą),e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, w sytuacji gdy:a. wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,b. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,f).oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy.7. Wadium powinno być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację postępowania, którego dotyczy.8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.9. Zapisy art. 98 ustawy Pzp Zamawiający stosuje odpowiednio.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: d) zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający uzna że warunek doświadczenia jest spełniony jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę:1)Minimum jedną realizację która w swoim zakresie odpowiada wykonaniu zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejsza niż 4.000.000,00zł bruttoWykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) wskazane wyżej warunki w postępowaniu mogą spełniać łącznie (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie)2)Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającą minimum3-letnie doświadczenie zawodowe w powyższej specjalności, w kierowaniu robotami budowlanymi lub budową, od momentu uzyskania uprawnień budowlanych - Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach