Przetargi.pl
Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych w Karlinie.

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-230 Karlino, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 311 72 05 , fax. 94 311 72 05
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 1
  78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 311 72 05, fax. 94 311 72 05
  REGON: 33052587900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tbs.karlino.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych w Karlinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie zostało podzielone na zadania częściowe, oznaczone jak następuje: 1) zadanie częściowe nr 1 -modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 3-5 w Karlinie; 2) zadanie częściowe nr 2 -modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego 9 E w Karlinie; 3) zadanie częściowe nr 3 -modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 4 Marca 3 w Karlinie. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) zadanie częściowe nr 1, w szczególności: wykonanie ocieplenia elewacji budynku, stropu na poddaszu, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji gazowej w budynku z montażem kuchni gazowych i pieców gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych, wykonanie nowych instalacji wodnych w lokalach montaż wkładów kominowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych, a) zadanie częściowe nr 2, w szczególności: wykonanie ocieplenia elewacji budynku, stropodachu (ocieplenie przestrzeni pomiędzy krokwiami), wykonanie pionów na klatce schodowej instalacji ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania z opomiarowaniem lokali w szachtach, wykonanie instalacji poziomych ciepłej. i zimnej wody oraz c.o. do lokali mieszkalnych z wykonaniem instalacji c.o. w lokalach, a) zadanie częściowe nr 3, w szczególności: wykonanie ocieplenia elewacji budynku, stropodachu pełnego (ocieplenie stropodachu od, zewnątrz tj. od strony pokrycia dachowego), wykonanie pionów i poziomów na klatce schodowej, korytarzu I piętra instalacji ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania z opomiarowaniem lokali w szachtach, wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody do lokali oraz instalacji c.o. do lokali mieszkalnych z wykonaniem instalacji c.o. w lokalach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: - dla zadania częściowego nr 1 - 5 000,00zł, - dla zadania częściowego nr 2 - 5 000,00zł, - dla zadania częściowego nr 3 - 10 000,00zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania i numerów zadań częściowych, na które wykonawca składa ofertę. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: - nr konta: 51 8562 0007 0024 2442 2000 0010 5. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy. 7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium bez oznaczenia zadań częściowych, na które składa ofertę i brak jest możliwości określenia, którego zadania częściowego wadium dotyczy lub wnosi wadium w wysokości mniejszej niż suma wadiów dla zadań częściowych, na które składa ofertę, zamawiający uzna, że wykonawca wnosi wadium w odpowiedniej wysokości (kwocie lub sumie kwot) dla tych zadań częściowych, w których oferty częściowe tego wykonawcy zostaną ocenione przez zamawiającego najwyżej (uzyskają najwyższe miejsca w ocenie ofert) spośród ofert częściowych tego wykonawcy. W przypadku osiągnięcia takiej samej pozycji rankingowej ofert częściowych tego wykonawcy decyduje ich kolejność od oferty częściowej zawierającej najwyższą cenę do oferty częściowej zawierającej najniższą cenę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie w zakresie określonym w pkt III.2.2 - składane wraz z ofertą. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (zawierającej informacje podawane podczas otwarcia ofert oraz kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana w toku przedmiotowego postępowania (np. włączenie wykonawcy do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach