Przetargi.pl
Modernizacja budynków gminnych

Gmina Górowo Iławeckie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-220 Górowo Iławeckie, Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 761 13 22, , fax. 89 761 15 30
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górowo Iławeckie
  Kościuszki 17
  11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 761 13 22, , fax. 89 761 15 30
  REGON: 51074291300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynków gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje : Część I – Augamy 2 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, obsadzenie podokienników, remont podłóg, uzupełnienie tynków, malowanie wewnętrzne, montaż zbiornika bezodpływowego, instalacje elektryczne. Część II – Kandyty 22/5 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, obsadzenie podokienników, remont podłóg, uzupełnienie tynków, malowanie wewnętrzne, montaż instalacji centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne. 1.Prace towarzyszące nie objęte przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) utylizacja elementów z rozbiórki, 2) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 3) uporządkowanie terenu po budowie, 4) likwidacja placu budowy, oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ , a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych) na każdą część. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Gmina Górowo Iławeckie w BS Bartoszyce. na nr 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005 tytułem:: „Wadium – Modernizacja Budynków gminnych –część ….”. 4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej powinno być złożone w oryginale
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór – zał. 1) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym, c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach