Przetargi.pl
Modernizacja boiska trawiastego wraz z budową placu zabaw przy ul. Okrężnej w Świeciu

Gmina Świecie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 333 23 10 , fax. 52 333 23 51
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świecie
  ul. Wojska Polskiego 124
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 333 23 10, fax. 52 333 23 51
  REGON: 52518000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiecie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja boiska trawiastego wraz z budową placu zabaw przy ul. Okrężnej w Świeciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) wraz z budową placu zabaw przy ul. Okrężnej w Świeciu. Poza liniami boiska wyznaczono pas bezpieczeństwa szerokości 2,0 m. Po obu stronach boiska wzdłuż dłuższych boków przewidziano miejsce na ławki. W części południowej nieruchomości zlokalizowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 25,0 x 50,0 m – boisko o nawierzchni z trawy naturalnej. Wzdłuż linii boiska przewidziano strefy bezpieczeństwa szer. 2,00 (na długości). Za bramkami projektuje się 2 piłkochwyty z siatki na słupkach o wysokości 6,00. W części północnej działki zlokalizowano plac zabaw z nawierzchnią piaskową. Ogólny wykaz prac niezbędnych do realizacji zamówienia: -przebudowa boiska do piłki nożnej o wym. 25,0 x 50,0 m – rekultywacja warstwy nośnej poprzez wyrównanie powierzchni, nawiezienie wystarczająco dużej ilości podłoża dla wzrostu nowych traw. Łączna ilość przeznaczona do odspojenia terenu płyty boiska i stref bocznych to 1.800,00 m2 - montaż bramek metalowych mocowanych w tulejach (3m x 2m) z siatką - montaż piłkochwytów o wysokości 6,00 m i długości 29,0/27,0 m - wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej gr. 6 cm, szer. ciągu 2,00 m. Ciągi ograniczone obrzeżami betonowymi - montaż ławek na podstawie betonowej i koszy na śmieci - montaż lampy solarnej - montaż urządzeń placu zabaw: • regulamin placu zabaw • zestaw zręcznościowy • bujak Ufo • huśtawka bocianie gniazdo • huśtawka podwójna • samochód terenowy • karuzela tarczowa metalowa • piaskownica • bujak rybka • bujak statek - wykonanie ogrodzenia placu zabaw Szczegółowy wykaz prac dla zadania znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej. Przedstawione urządzenia na plac zabaw są urządzeniami przykładowymi. Tolerancja wymiarowa +/-5%. Każde urządzenie zabawowe powinno być oznaczone tabliczką znamionową z nazwą producenta, wysokością upadku i innymi wymaganymi danymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiace złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018, poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millennium S.A. 19 1160 2202 0000 0000 6089 7935 z dopiskiem: „Wadium na modernizację boiska trawiastego wraz z budową placu zabaw przy ul. Okrężnej w Świeciu”. 4. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania wymaganej kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach