Przetargi.pl
„Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku zaplecza obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach”

GMINA TUCHÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA TUCHÓW
  ul. Rynek 1
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  REGON: 851661168
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku zaplecza obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku zaplecza obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach”1.2. Zakres zamówienia obejmuje budowę nowego budynku zaplecza technicznego na działce nr 979/6 979/12, 979/19 w miejscowości Siedliska, Gmina Tuchów. Projektowany budynek będzie użytkowany tylko i wyłącznie do obsługi boiska sportowego. Na parterze budynku przewidziano szatnie dla zawodników, pomieszczenie dla sędziów, pomieszczenia higieniczne dla zawodników i kibiców.1.2.1. Budynek zaplecza technicznego boiska projektuje się jako wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, kryty dachem jednospadowym, płaskim o kącie nachylenia równym 5°. Wysokość budynku (licząc od poziomu terenu) 5,40 m, długość elewacji frontowej 22,00 m i szerokości elewacji frontowej z 9,00 m.1.2.2. Budynek został zlokalizowany w odległości od granicy działek: od północnego – wschodu 22,32 m i 16,49 m, od południowego - wschodu 37,19 m i 45,50 m, od południowego - zachodu 69,01 m i 69,04 m, od północnego - zachodu 42,34 m i 42,45 m.1.2.3. Powierzchnia zabudowy: 198,00 m2, powierzchnia użytkowa: 157,67 m2, kubatura brutto: 891,00m3. Zaprojektowany budynek jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny kryty dachem jednospadowym, płaskim o kącie nachylenia 5°.1.2.4. Ściany zewnętrzne budynku pokryte cienkowarstwowym tynkiem silikatowym w kolorze białym, ściany prostopadłościennej bryły domu dopełniono poprzez podkreślenie strefy wejściowej okładziną imitującą cegłę w kolorze naturalnym. W celu optycznego powiększenia okien należy zastosować wokół okien i drzwi obwódkę o szer. 25 cm w kolorze grafitowym oraz cokołu wokół budynku. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej.1.3. Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia został określony w załącznikach do SWZ:1.3.1. Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ.1.3.2. Dokumentacji technicznej - załącznik nr 6 do SWZ.1.3.3. Przedmiarze robót - załącznik nr 7 do SWZ.1.3.4. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych– załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:3.1. pieniądzu;3.2. gwarancjach bankowych;3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Bieczu - Filia Tuchów Nr 75 8627 0001 2023 9000 2645 00045. z dopiskiem „Wadium – ZP-271-11/2022 – Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku zaplecza obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:6.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie Pzp.6.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;6.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;6.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);6.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA TUCHÓW6.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1.4.1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę), której zakres obejmował roboty podobne do przedmiotu zamówienia tj. m. in. budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont lub zmianę sposobu użytkowania obiektów użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.UWAGA! Wartości podane w dokumentach w walucie innej niż złoty polski, Wykonawca przeliczy na zł według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. w przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.1.4.2. dysponuje lub dysponować będzie do realizacji zamówienia co najmniej:1.4.2.1. 1 osobą: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub równoważne nadane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).1.4.2.2. 1 osobą: kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności sanitarnej (lub równoważne nadane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa);1.4.2.3. 1 osobą: kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności elektrycznej (lub równoważne nadane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa);1.4.3. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej na zasadach określonych w art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował ww. kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.1.4.4. Zamawiający nie precyzuje sprzętu, jednakże przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach