Przetargi.pl
Modernizacja basenu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej

Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971680 , fax. 33 4971786, 8227539
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  Plac Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971680, fax. 33 4971786, 8227539
  REGON: 07218174100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.bielsko.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja basenu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją basenu szkolnego polegających na rozbudowie i przebudowie segmentu sportowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej zlokalizowanego na nieruchomości nr 1119/95 (obręb: Kamienica) przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej, obejmujących w szczególności: - wykonanie nadbudowy tarasu, zlokalizowanego nad piwnicą basenu, celem powiększenia hali basenowej o obszar plaży przybasenowej, wraz z wykonaniem nowej konstrukcji wsporczej dla zadaszenia nadbudowy, - przeprowadzenie gruntownego remontu żelbetowej niecki basenowej z naprawą elementów konstrukcyjnych oraz wykonanie niecki basenowej ze stali nierdzewnej niepowlekanej w istniejącym miejscu, -przeprowadzenie gruntownego remontu pomieszczeń hali basenowej i pomieszczeń pomocniczych tj. węzłów szatniowo-sanitarnych, przebieralni dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia ratowników, pomieszczeń porządkowych, magazynu sprzętu basenowego, pomieszczeń podbasenia służących do obsługi i technologii basenu, - przystosowanie obiektu w części modernizowanej do potrzeb korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne, -modernizację dachu w zakresie likwidacji istniejących świetlików wraz z elementami instalacyjnymi wychodzącymi ponad połacie oraz zamontowanie nowo projektowanych dwupowłokowych świetlików kopułkowych. Wykonanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej dachu i wierzchniej warstwy pokrycia papowego, - budowę wanny jacuzzi w obszarze plaży basenowej w postaci obudowanej i wyniesionej ponad poziom plaży wanny jacuzzi, - przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w tym hydrantowej, wentylacyjnej i ogrzewania, uzdatniania wody basenowej, elektrycznych (zasilania obiektu, zasilania urządzeń, oświetlenia, niskoprądowej, nagłośnienia, ogrzewania rynien i rur, odgromowej), - wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym oraz izolację ścian obiektu części modernizowanej, - wykonanie remontu nawierzchni schodów wejściowych, -wyposażenie modernizowanej części obiektu, oraz - wywóz gruzu, złomu, odpadów, a także systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót oraz uporządkowanie terenu robót najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy, - przeszkolenie pracowników placówki z zakresu obsługi i eksploatacji wbudowanych systemów i urządzeń, - sporządzenie, tj. przygotowanie i skompletowanie wszystkich dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja Projektowa (składająca się z dwóch odrębnych opracowań) stanowiąca integralną część niniejszej specyfikacji oraz załączniki do niniejszej SIWZ. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie: - dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Sienkiewicza 24, obejmującej: Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy pn. „Wielobranżowy projekt budowlany- Basen przyszkolny przy ZSO im. AK w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej 4- remont, przebudowa i nadbudowa fragmentu piwnicy” oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót dla poszczególnych branż oraz Projekt Budowlany pn. „Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy - Wanna jacuzzi, Basen przyszkolny przy ZSO im. AK w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej 4” oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót dla poszczególnych branż; - prawomocnych pozwoleń na budowę nr 816/2018 z dnia 14.08.2018 r. i nr 1055/2018 z dnia 17.10.2018 r. Realizacja przedmiotowego zamówienia umożliwi dostępność modernizowanej części obiektu dla wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212212-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert. Oferty wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądza; poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancji bankowych; gwarancji ubezpieczeniowych; poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy zamawiającego w Banku PeKaO S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23, nr 25 1240 4142 1111 0000 4822 9 638. Uwaga! – przy wnoszeniu wadium przelewem dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium; Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku zamawiającego (wpływ środków tj. data księgowania, na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu. Wadium w postaci dokumentu należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 7, pok. nr 11. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie ani na uzupełnienie wadium po terminie składania ofert. Gwarancja zapłaty wadium winna spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz powinna podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce oraz musi być ważna przez cały okres związania ofertą, określony w SIWZ, tj. przez okres nie krótszy niż 30 dni – wzór zapisów dokumentu gwarancji wadialnej stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody, aby żądanie zapłaty musiało być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji lub jakiegokolwiek innego banku. W przypadku wadium wnoszonego przez wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zaleca się, aby z treści gwarancji wynikało, że dotyczy ona wszystkich tych wykonawców występujących wspólnie. Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp); b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien przedłożyć Zobowiązanie innych podmiotów, (w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia) na zasobach których Wykonawca będzie polegał. Dokument zobowiązania innych podmiotów winien potwierdzać, iż Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności musi określać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w Pkt III. 4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Formularz Oferta oraz: a) Kosztorysy ofertowe wraz z załącznikami obejmującymi wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi. Wskazanym jest złożenie kosztorysu(-ów) w formie uproszczonej, ale dopuszcza się również kosztorys (-y) w formie szczegółowej. Wskazane jest przedstawienie w kosztorysie ofertowym tabeli elementów scalonych i ceny ogółem, zestawienia kosztorysów (w przypadku gdy jest więcej niż jeden kosztorys) oraz składników ceny – w szczególności rg, kp, zysk. Zaleca się sporządzenie kosztorysu na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych; b) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców (w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców); c) Wykaz materiałów i/lub urządzeń zamiennych wraz z dowodami w języku polskim potwierdzającymi ich równoważność do tych przyjętych przez Zamawiającego- w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń zamiennych (równoważnych); Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia (tj. oferowanych) urządzeń i/lub nazwy przyjętych systemów. 5. Wraz z ofertą należy złożyć: - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. - Pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach