Przetargi.pl
Modernizacja 10 pustych lokali mieszkalnych , będących w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Grunwaldzka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 834 981 , fax. 774 834 981
 • Data zamieszczenia: 2020-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Grunwaldzka 6
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 774 834 981, fax. 774 834 981
  REGON: 53085931500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja 10 pustych lokali mieszkalnych , będących w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 10 pustych lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle. ogólnobudowlane: naprawa tynków z położeniem gładzi, malowanie ścian i sufitów, wymiana podłóg, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych, instalacyjne: remont instalacji, podejść dopływowych instalacji wodno-kanalizacyjnej, demontaż starych urządzeń wraz z montażem nowych. elektryczne: wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu. gazowe: wymiana instalacji gazowej. instalacja centralnego ogrzewania: wymiana instalacji co.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ) Wypełniony Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1 do SIWZ), b) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wg załącznika nr 5 do SIWZ (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) - podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy). c) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisywania oferty ciąży na Wykonawcy, d) Pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w toku postępowania w tym do złożenia oferty albo do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w oryginale. W przypadku ofert wspólnych, niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 7. 2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert i przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia:

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach