Przetargi.pl
MINI UZDROWISKO - TĘŻNIA SOLANKOWA NA V OSIEDLU (KBO)

Miasto Konin ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, Plac Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 63 2401138 , fax. +48 63 2401135
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Konin
  Plac Wolności 1
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. +48 63 2401138, fax. +48 63 2401135
  REGON: 311019036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MINI UZDROWISKO - TĘŻNIA SOLANKOWA NA V OSIEDLU (KBO)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mini tężni solankowej rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem okolicznego terenu. Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, - wykonanie tężni solankowej (dług. 10,90 m, szer. 3,70 m, wys. 3,63 m) o konstrukcji drewnianej posadowionej na płycie żelbetowej, - wykonanie opaski filtracyjnej żwirowej wokół tężni, - wykonanie placu wokół tężni z płytek betonowych i ciągów pieszych z kostki betonowej oraz ciągu pieszo rowerowego z asfaltobetonu, - wykonanie ogrodzenia placu wokół tężni, - wyposażenie w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, gazony z nasadzeniami, tablicę informacyjną), - wykonanie trawników i nasadzeń drzew, - wykonanie przyłącza i instalacji zewnętrznej wodociągowej, - wykonanie instalacji zewnętrznej technologicznej solanki wraz ze zbiornikami, - pierwsze napełnienie zbiornika solanką i uruchomienie instalacji technologicznej tężni, - wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej zasilającej tężnię, - wykonanie oświetlenia terenu, - wykonanie monitoringu wizyjnego terenu tężni (rozbudowa miejskiego systemu CCTV).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Zestawienie elementów rozliczeniowych stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sporządzona na podstawie Załącznika nr 3 do SIWZ. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 5. Oryginał zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach