Przetargi.pl
Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18-0,8

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5299192 w. 214, , fax. 655 299 464
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14
  64122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5299192 w. 214, , fax. 655 299 464
  REGON: 7972800093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18-0,8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8. Wielkość zamówienia – 600 ton, loco plac kotłowni ZD Pawłowice, rozładunek od poniedziałku do piątku od godz. 7.00- 14,30. Dziennie możemy przyjąć do rozładunku ok. 100 ton miału. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Pawłowice informuje, że zakup wyżej wymienionej ilości miału węglowego (600 ton) jest zwolniony od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie. Podstawa prawna: ustawa o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 tekst jednolity Dz.U. z dnia 9.01.2017 poz. 43 Art.31a ust.1 punkt 6) Przedmiot zamówienia winien spełniać n/w parametry jakościowe:  klasa miału: 24-18- 0,8  granulacja o zawartości procentowej następujących frakcji: frakcja: 0-3 mm – 30% frakcja: 3-10 mm – 50% frakcja: 10-20 mm – 20%  typ węgla: 32.1  wilgotność całkowita do 13%  zawartośc siarki do 0,8%  zawartość popiołu do 18 % Za dostawę zachowującą deklarowane parametry przyjmuje się dostawę miału , w której wartość opałowa odbiega (-) 500 KJ lub do (+) 2000 KJ. Dopuszczalne odchylenie zawartości popiołu wyniesie (+) 1% lub poniżej 18%, a zawartość siarki (+) 0,1% lub poniżej 0,8%. Za dostawę rozumie się dostawę dostarczoną każdym zestawem samochodowym t.j. około 25 ton. Każda dostawa transportem Wykonawcy powinna posiadać dokument WZ ( magazyn wyda) z taką nazwą towaru jaka będzie na fakturze. Nie spełnienie tego warunku, spowoduje, że miał nie będzie przyjęty przez ZD Pawłowice . Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach