Przetargi.pl
"Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2020 roku"

Gmina Przemęt ogłasza przetarg

 • Adres: 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 496 071 , fax. 65 549 69 77
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przemęt
  ul. Jagiellońska 8
  64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie
  tel. 655 496 071, fax. 65 549 69 77
  REGON: 41105079300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przemet.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2020 roku"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „ Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2020 roku” wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Przemęt równiarką samojezdną i walcem. Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe odprowadzane są poza pas jezdni. Szacunkowa długość dróg gruntowych przewidzianych do profilowania i zagęszczania na terenie Gminy Przemęt w roku 2020 wynosi ok. 130 km. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczną ilość wyrównanych i wyprofilowanych wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg, obejmuje wykonanie następujących pracy: a) wyrównywanie wybojów i kolein ziemią otrzymaną przez ich ścięcie b) usunięcie z drogi ewentualnych kamieni lub innych materiałów obcych, c) zagęszczanie walcem (ciągniony lub samobieżny) po wykonaniu profilowania nawierzchni równiarką. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni drogi należy wykonać przy zachowaniu optymalnej wilgotności nawierzchni pasa drogi. Minimalna liczba pojazdów – równiarek, którymi świadczony będzie przedmiot zamówienia: -Minimum dwie równiarki drogowe samojezdne, każda o trzech osiach o mocy powyżej 130 KW, szerokości roboczej min. 4,0 mb oraz każda posiadająca min. jeden walec drogowy min. 5-cio tonowy [walec ciągniony lub samobieżny posiadający zabezpieczenie np. guma podczas przejazdu na drogach innych niż gruntowe]. Liczbę przejazdów równiarki oraz walca na danym odcinku drogi należy dostosować do celu robót czyli uzyskania równej nawierzchni gruntowej, z której wody odprowadzane są poza pas jedni. Zatem liczba przejazdów równiarki oraz walca do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. Profilowaną drogę ze względów bezpieczeństwa ruchu oraz organizacyjnych należy podzielić na odcinki, które równiarka może naprawić w ciągu 1 dnia. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót na drodze. Pojazd wykonujący prace powinien być oznakowany zgodnie z przepisami zapewniając bezpieczeństwo ruchu drogowego. Podczas przejazdu walcem po drogach innych niż gruntowe (np.: drogi asfaltowe, drogi z kostki betonowej), walec musi być zabezpieczony gumą. Przedmiot zamówienia obejmuje również ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności podczas realizacji zamówienia w tym zwrócenia szczególnej uwagi na istniejące urządzenia w pasie drogi tj. np.: studnie kanalizacji sanitarnej, uzbrojenie sieci wodociągowej itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie istniejących urządzeń w pasie drogi. W przypadku awarii sprzętu lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie, objętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć sprzęt zastępczy na warunkach identycznych jak w umowie. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie zleceń Zamawiającego od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wykonanie mechanicznego równania i profilowania wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Przemęt równiarką samojezdną i walcem. jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w „projekcie umowy” –załącznik nr 5 do siwz. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami oraz etyką zawodową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień w niniejszym postępowaniu z uwagi na brak regulacji nakazujących ich posiadanie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a)wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; b)oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; c)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. d)zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 5.3.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; e)w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo; f)pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; g) Dokumenty, z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz.U z 2019 poz. 700 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; h) dowód wpłaty wadium lub oryginał gwarancji / poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach