Przetargi.pl
Malowanie pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz podjazdu na parking

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3 Maja 13/15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 647 65 66 , fax. 44 647 44 70
 • Data zamieszczenia: 2023-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
  Al. 3 Maja 13/15
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 647 65 66, fax. 44 647 44 70
  REGON: 000569622
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-piotrkow-trybunalski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz podjazdu na parking
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na malowaniu pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz podjazdu na parking.1. Przedmiotowe roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z dokumentacją.2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określają załączniki do SWZ tj.: przedmiar robót stanowiącym Załącznik nr 7 oraz specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 8. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie robót, w tym również wykonanie wszelkich prac towarzyszących oraz robót tymczasowych nieobjętych w/w opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem, w tym m.in.:a) organizacja i zabezpieczenie terenu robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,b) uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu,c) oraz inne prace konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlana, obowiązujące przepisy prawa i własne doświadczenie.4. Okres gwaranci dla robót budowlanych wynosi 3 lata. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.5. Informacje dotyczące technologii wykonania robót remontowych:a) wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją t.j. z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z wiedzą i sztuką budowlana, przepisami BHP, ppoż oraz w sposób minimalizujący szkody przy zastosowaniu technologii prac przyjaznych dla środowiska,b) zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane przepisami prawa, a w szczególności posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności.6. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, dlatego Wykonawca winien zapewnić dojście do pomieszczeń biurowych, jak również zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku na terenie robót.Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do oddania w użytkowanie wszystkich pomieszczeń, w których będą prowadzone roboty po ich uprzednim posprzątaniu. 7. Prace związane z realizacja przedmiotu zamówienia muszą być prowadzone w ten sposób, aby w godzinach urzędowania Zamawiający funkcjonował normalnie.8. Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie wykonywał w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym.9. Zamawiający zaleca dokonanie oględzin budynku i zapoznanie się z realnymi warunkami realizacji zamówienia w stosunku do informacji zawartej w dokumentacji zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt oględzin ponosi Wykonawca. Przeprowadzenie oględzin i zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia może odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Zainteresowany wykonawca winien złożyć w tej sprawie wniosek do Zamawiającego z proponowanym terminem dokonania oględzin i wykazem osób (imię i nazwisko) biorących w nich udział, pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.ogrodnik@prokuratura.gov.pl 10. Zamawiający stosując klauzule społeczne wymaga, aby osoby bezpośrednio wykonujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.).11. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu listy pracowników bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dotyczy to również podwykonawców. 12. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przed podpisaniem umowy jak również w każdym momencie jej trwania, przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia. Kopie umów po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, tj. w szczególności bez adresu, nr PESEL pracownika. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 13. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę musi być spełniony przez cały okres realizacji umowy. W przypadku zmiany osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w trakcie okresu realizacji umowy lub zatrudnieniu dodatkowych osób Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnia tę/ te osoby na podstawie umowy o pracę oraz informuje o tym Zamawiającego. Brak spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powyższego obowiązku będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, co wiąże się z zapłatą kar umownych, o których mowa we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ. Za bieżącą weryfikację czy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę odpowiada Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje robotę budowlaną polegającą na malowaniu pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł.Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia dopuszcza łączne spełnienie warunku przez wykonawcę.Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunkudotyczącego doświadczenia dopuszcza łączne spełnienie warunku przez wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach