Przetargi.pl
Malowanie pomieszczeń, remont tarasu, wymiana drzwi zewnętrznych z remontem wiatrołapu w budynku Przedszkola nr 82 przy ul. Natolińskiej 2 w Warszawie (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-29/09).

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6998449 , fax. 022 6998154
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6998449, fax. 022 6998154
  REGON: 01525966300108
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie pomieszczeń, remont tarasu, wymiana drzwi zewnętrznych z remontem wiatrołapu w budynku Przedszkola nr 82 przy ul. Natolińskiej 2 w Warszawie (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-29/09).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń o powierzchni ok. 630 m2, remont tarasu o powierzchni ok. 180 m2, wymiana drzwi zewnętrznych wraz z remontem wiatrołapu w budynku Przedszkola nr 82 przy ul. Natolińskiej 2 w Warszawie. W zakres za
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 2. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym, polegającym na wykonaniu z należytą starannością, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego roboty ogólnobudowlane. Wartość zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 120.000,00 zł. (brutto). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia) na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie artykułu 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie podpisuje pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. 3. Wykaz robót, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, informujący o wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego roboty ogólnobudowlane. Wartość zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 120.000,00 zł (brutto). Do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienie - przedmiot umowy - zostało wykonane należycie. Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w którym przedmiot umowy został odebrany przez Zamawiającego jako należycie wykonany. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek i złożyć wykaz robót. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają wyżej wymienione dokumenty z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zmawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 87 poz. 605).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach