Przetargi.pl
Malowanie pomieszczeń budynku laboratoryjno – administracyjnego PZDW w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a – II postępowanie.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8609455 , fax. 17 8609456
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
  ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8609455, fax. 17 8609456
  REGON: 690587670
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie pomieszczeń budynku laboratoryjno – administracyjnego PZDW w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a – II postępowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Malowanie starych tynków farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża oraz przenoszenie mebli z pomieszczeń przewidzianych do malowania. Prace należy wykonywać w dni robocze w godz. 15 -20 . Istnieje możliwość realizacji robót w godz. Pracy 7-15 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają, przedmiar i kosztorys ofertowy stanowiące Załącznik do SWZII. Okres gwarancji i rękojmi za wady - minimum 3 lata
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach