Przetargi.pl
<br>Zakup samochodów dostawczych -2019

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99400 Łowicz, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 373 662 , fax. 468 373 846
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
  ul. Armii Krajowej
  99400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 468 373 662, fax. 468 373 846
  REGON: 75002260100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  <br>Zakup samochodów dostawczych -2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  <br>Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech fabrycznie nowych ( wyprodukowanych najpóźniej w 2018 r. ) samochodów dostawczych o DMC 3,5 t. .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: <br>1.Wysokości wadium: <br>Część I – 1.300,00 zł <br>Część II- 1.400,00 zł <br>Część III – 500,00 zł <br>2.Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: <br>- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ BNP PARIBAS S.A. nr 40 2030 0045 1110 0000 0237 7340, z dopiskiem "Wadium – Zakup samochodów dostawczych- 2019 – część ……….” <br>- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym <br>- w gwarancjach bankowych, <br>- w gwarancjach ubezpieczeniowych, <br>- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 . ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości <br>W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał musi być złożony w kasie Zamawiającego z informacją dotyczącą sposobu ich zwrotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach