Przetargi.pl
Budowa Domu Ludowego w Bukowcu

Gmina Żelechlinek ogłasza przetarg

 • Adres: 97226 Żelechlinek, Plac Tysiąclecia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 122 712 , fax. 447 122 770
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żelechlinek
  Plac Tysiąclecia 1
  97226 Żelechlinek, woj. łódzkie
  tel. 447 122 712, fax. 447 122 770
  REGON: 59064783600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zelechlinek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Domu Ludowego w Bukowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa Domu Ludowego w Bukowcu”. Zadanie obejmuje w szczególności: budowę budynku o funkcji usługowo - kulturalnej o powierzchni zabudowy ok. 260 m2, wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu pod dojścia, ciąg pieszo – jezdny, miejsca parkingowe, plac manewrowy, ogrodzenie frontowe wraz z bramą i furtką, zjazd z drogi publicznej, nasadzenie drzew i krzewów oraz wysianie trawy, a także oświetlenie terenu. W zakres zadania wchodzą m.in.. następujące roboty: Etap I: 1. Roboty budowlane 1) Roboty ziemne, 2) Fundamenty, 3) Ściany murowane, 4) Konstrukcja stropu, 5) Roboty konstrukcyjne – dach drewniany, 6) Wykonywanie pokryć dachowych wraz z obróbkami Etap II: 1. Zagospodarowanie terenu (układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej, ogrodzenie z cegły klinkierowej, brama przesuwna, obsianie terenu trawą, nasadzenie drzew i krzewów) 2. Roboty budowlane: 1) Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 2) Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian, 3) Roboty wykończeniowe wewnętrzne, tynki, malowanie, sufity podwieszane, 4) Roboty elewacyjne i dociepleniowe i zewnętrzne 3. Instalacje sanitarne: 1) Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna, 2) Instalacja kanalizacyjna, 3) Instalacja wodociągowa, 4) Armatura i przybory sanitarne, 5) Wentylacja N1/W1 6) Wentylacja WC i okap kuchenny 4. Instalacje elektryczne: 1) Oświetlenie terenu, wewnętrzna linia zasilająca, 2) Instalacje elektryczne wewnętrzne, 3) Mikroinstalacja fotowoltaiczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia 25.01.2019 r. do godz. 10:00. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia zgodny z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (zaleca się wersję uproszczoną kosztorysu ofertowego 3) Oświadczenie wraz z wykazem robót, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik nr 9 do SIWZ. 4) Oświadczenie- grupa kapitałowa- z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach