Przetargi.pl
Likwidacja szkód powstałych na skutek intensywnych opadów deszczu na terenie Obwodów Drogowych będących w zarządzie ŚZDW w Kielcach w podziale na cztery zadania.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja szkód powstałych na skutek intensywnych opadów deszczu na terenie Obwodów Drogowych będących w zarządzie ŚZDW w Kielcach w podziale na cztery zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Likwidacja szkód powstałych na skutek intensywnych opadów deszczu na terenie Obwodów Drogowych będących w zarządzie ŚZDW w Kielcach w podziale na cztery zadania: Zadanie nr 1. Obwód Drogowy Tempoczów. Zadanie nr 2. Obwód Drogowy Staszów. Zadanie nr 3. Obwód Drogowy Pińczów. Zadanie nr 4. Obwód Drogowy Zgórsko”. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w celu zlikwidowania poniesionych start, szkód i zniszczeń powstałych na skutek intensywnych i gwałtownych opadów deszczu oraz lokalnych podtopień w okresie 19 – 25 maja 2019 roku, na terenie obwodów drogowych: Tempoczów, Staszów, Pińczów, Zgórsko, które w największym stopniu dotknięte zostały powyższym. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o skróconą dokumentację techniczną, szczegółowe specyfikacje techniczne i przedmiary. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy skalkulować w oparciu o przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla poszczególnych asortymentów robót. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, na terenie obwodów drogowych: Tempoczów, Staszów, Pińczów, Zgórsko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112730-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: - w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 – 1 230,00 zł, - w przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 – 3 060,00 zł, - w przypadku składania oferty na Zadanie nr 3 – 2 230,00 zł, - w przypadku składania oferty na Zadanie nr 4 – 690,00 zł,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną