Przetargi.pl
Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w szkołach podstawowych w Jelnej, Podolu-Górowej i Przydonicy

Gmina Gródek nad Dunajcem ogłasza przetarg

 • Adres: 33-318 Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 401 035 , fax. 18 4401035 w. 20
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gródek nad Dunajcem
  Gródek nad Dunajcem 54
  33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie
  tel. 184 401 035, fax. 18 4401035 w. 20
  REGON: 49189219100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminagrodek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w szkołach podstawowych w Jelnej, Podolu-Górowej i Przydonicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w szkołach podstawowych w Jelnej, Podolu-Górowej i Przydonicy. 2. Zakres zamówienia został podzielony na 2 części, obejmujące odpowiednio: 2.1. Część I – likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynku szkoły podstawowej w Jelnej w zakresie: a. wymiana drzwi wejściowych b. wymiana drzwi do sal lekcyjnych. c. naprawa posadzki na korytarzu I piętra i klatce schodowej, d. remont łazienki 2.2. Część II – likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach szkół podstawowych w Podolu-Górowej i Przydonicy w zakresie: a. SP Podole-Górowa: - Wymiana drzwi wejściowych - Wymiana drzwi do stołówki b. SP Przydonica: - wymiana okładziny schodów wejściowych - wymiana drzwi wejściowych - naprawa posadzki na korytarzach i klatce schodowej, - remont łazienki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ) 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (protokołu z otwarcia ofert),Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności dotej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach