Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce ogłasza przetarg

 • Adres: 34-460 Szczawnica, Szlachtowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 414 796 , fax. 184 414 796
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce
  Szlachtowska 75b
  34-460 Szczawnica, woj. małopolskie
  tel. 184 414 796, fax. 184 414 796
  REGON: 49204849700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckiw-szczawnica.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr 1.1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje zamawiającemu postępowanie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć lub przesłać w formie pisemnej – wg własnego wzoru lub wzoru, który zamawiający zamieści na stronie internetowej wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców musi załączyć/złożyć niniejsze oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach