Przetargi.pl
„Lepiej żyć – kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny” – etap I przebudowa placów i chodników, rozbiórka obiektu i rozbudowa budynków gospodarczych

Miasto Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg

 • Adres: 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5663277, 5663292 , fax. 0-82 5664728
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rejowiec Fabryczny
  ul. Lubelska 16
  22-169 Rejowiec Fabryczny, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5663277, 5663292, fax. 0-82 5664728
  REGON: 11001981320000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rejowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Lepiej żyć – kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny” – etap I przebudowa placów i chodników, rozbiórka obiektu i rozbudowa budynków gospodarczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.2.1. część 1 zamówienia – „Rewitalizacja (przebudowa) placu dworcowego oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Fabrycznej”, której zakres robót obejmuje: a) rewitalizację (przebudowę) placu dworcowego w zakres, której wchodzi:  przebudowa nawierzchni placu dworcowego z kostki granitowej odzyskanej z rozbiórki – 1001,65m² ; wykonanie pasów, oddzielających nasadzenia, z kostki granitowej – 32m²; budowa przejścia do parkingu przez teren zielony, z kostki granitowej – pow. 19 m²,  przebudowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm– pow. 116 m²,  montaż elementów małej architektury – kosze na śmieci, ławki, donice kwiatowe,  wykonanie nasadzeń i odbudowa trawników,  roboty towarzyszące w tym: roboty ziemne i karczowanie krzaków, roboty rozbiórkowe istniejących placów i chodników, ustawianie krawężników i obrzeży. b) przebudowę chodnika wzdłuż ulicy Fabrycznej w zakres, której wchodzi:  rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych i masy asfaltowej  budowa chodnika szerokości 1,1mb – 2,00 mb, z kostki brukowej 6 cm z obrzeżem lekkim na długości 521,02 mb, pow. chodnika 850m² ;  wykonanie zjazdu z szerokości 4,5m z kostki gr. 8cm, ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem pow. 7,75m²,  rozbiórka 227,5 mb ogrodzenia betonowego wzdłuż przebudowywanego chodnika przy ul. Fabrycznej,  wykonanie ogrodzenia panelowego wysokości 1,6m, szerokość przęseł 2,5m, na słupach 70x70 mm, wbetonowanych w grunt, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (rysunek nr 8), długość ogrodzenia – 145 mb. 2.2.2. część 2 zamówienia – „Wyburzenie budynku nr 2 przy ul. Robotniczej oraz rozbudowa budynków gospodarczych A i B”, której zakres robót obejmuje: a) wyburzenie budynku nr 2 przy ul. Robotniczej – obiekt nieużytkowany, parterowy, niepodpiwniczony, w złym stanie technicznym. Teren po rozbiórce należy uporządkować i oczyścić. b) rozbudowa budynków gospodarczych A i B zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Budynek A o wymiarach: długość - 35,8mb, szerokość – 5,53 m, wysokość 2,91 m z pustaka żużlowego z dachem płaskim pulpitowym rozbudować do wymiarów: długość – bez zmian, szerokość -10,80 m, wysokość 3,18 m, dach płaski do zachowania. W dobudowanym budynku wydzielić ściankami działowymi 12 szt. pomieszczeń gospodarczych o pow. ok. 13,43 m² z drzwiami jednoskrzydłowymi o wymiarach 80 x 200 cm Budynek B o wymiarach: długość - 35,8mb, szerokość – 5,53 m, wysokość 2,91 m z pustaka żużlowego z dachem płaskim pulpitowym rozbudować do wymiarów: długość – bez zmian, szerokość -10,80 m, wysokość 3,18 m, dach płaski do zachowania. W dobudowanym budynku wydzielić ściankami działowymi 12 szt. pomieszczeń gospodarczych o pow. ok. 13,43 m² z drzwiami jednoskrzydłowymi o wymiarach 80 x 200 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium: 1.1. w zakresie części 1 zamówienia w wysokości 11.600,00 PLN (słownie zł: jedenaście tysięcy sześćset zł i 00/100), 1.2. w zakresie części 2 zamówienia w wysokości: 8.700,00 PLN (słownie zł: osiem tysięcy siedemset zł i 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BOŚ Lublin numer konta: 94 1540 1144 2114 6400 0938 0006 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RG.042.1.2.2018.RPO.13.4 - Część nr ………” (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy). b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach