Przetargi.pl
Leasing zestawu multipotencjostatów z 20 kanałami rejestrującymi i komorą temperaturową

Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw ogłasza przetarg

 • Adres: 61-362 Poznań, ul. Forteczna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 279 78 00 , fax. 61 279 78 97
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
  ul. Forteczna 12
  61-362 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 279 78 00, fax. 61 279 78 97
  REGON: 27542000580000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.claio.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing zestawu multipotencjostatów z 20 kanałami rejestrującymi i komorą temperaturową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest leasing zestawu multipotencjostatów z 20 kanałami rejestrującymi i komorą temperaturową. Szczegółowy opis danych technicznych Zestawu zawarto w SIWZ Czas trwania leasingu – 24 następujących po sobie miesięcy począwszy od daty przekazania Zestawu potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym. Liczba rat leasingowych: 24 + 1 rata końcowa dotycząca wykupu Minimalny okres rękojmi i gwarancji Zestawu – 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: - Formularz ofertowy – według Załącznika nr 1 do SIWZ, - dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach