Przetargi.pl
KWIATY

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00902 Warszawa, ul. Wiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 695 21 30 , fax. 22 695 21 33
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Wiejska 10
  00902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 695 21 30, fax. 22 695 21 33
  REGON: 14273498200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KWIATY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kwiatów ciętych, dodatków kwiatowych oraz zieleni dekoracyjnej zgodnie z poniższym podziałem na części: Część I – Asortyment stały; Część II – Asortyment sezonowy. 2.Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy stanowi (Załącznik nr 2 do SIWZ). 3.Zamawiający będzie składał zamówienia w formie elektronicznej lub telefonicznie (potwierdzenie w ciągu 8 godz. e-mailem) w dni robocze w godzinach 7:00 – 21:00. 4.Zamówienie będzie realizowane w trzecim dniu od dnia złożenia zamówienia (tj. zamówienie złożone w poniedziałek będzie realizowane w czwartek). Zamówienia będą gotowe do sprawdzenia jakościowego o godz. 6.00 w przewidzianym dniu odbioru. Po sprawdzeniu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, Wykonawca spakuje towar sposób umożliwiający bezpieczny transport. 5.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie zamawiane pozycje w jakości A1. Upoważniona przez Zamawiającego osoba każdorazowo osobiście będzie dokonywała wyboru i oceny zamówionego asortymentu. W przypadku zastrzeżeń co do jakości, gatunku, koloru Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany asortyment na właściwy, spełniający wymagania Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć właściwy asortyment nie później niż 2 godziny od momentu stwierdzenia uchybień. Jeśli Wykonawca nie dostarczy właściwego asortymentu w tym czasie, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu właściwego asortymentu na własną rękę, a kosztami zakupu obciążyć Wykonawcę. 6.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru braków ilościowych Wykonawca uzupełni, brakujące Artykuły w terminie do 2 godzin od momentu zgłoszenia braków i dostarczy je do siedziby Zamawiającego. 7.Odbiór jakościowy i ilościowy Artykułów odbędzie się w punkcie wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). Odległość punktu odbioru od siedziby Zamawiającego (ul. Wiejska 10 w Warszawie) nie może przekraczać odległości wskazanej w ofercie, ani w żadnym przypadku być większa niż 20 km. 8.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym (Załącznik nr 5 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03121200-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a)dla części I – 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych 00/100); b)dla części II – 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK Oddział w Warszawie nr rachunku 07 1130 1017 0020 1473 8920 0002, z dopiskiem na przelewie: W tytule przelewu podać numer postepowania oraz informację, której części dotyczy wpłacane wadium 5.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7.W przypadku składania dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. b), c), d) i e) mogą one być złożone w kasie Zamawiającego (pok. 348 w godz. 11:00 – 13:00) przez wykonawcę lub przysłane pocztą na adres Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP Wydział Finansowy z dopiskiem: >>Wadium do przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy kwiatów ciętych , dodatków kwiatowych oraz zieleni dekoracyjnej [sygnatura postępowania – ZP.CO-2/2017]<<, z tym zastrzeżeniem, że dokument ten musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 9.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach