Przetargi.pl
KURS FOTOGRAFII ŚLUBNEJ Z OBSŁUGĄ PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 3432982 , fax. 0-83 3432982
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Brzeska 41
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 0-83 3432982, fax. 0-83 3432982
  REGON: 30238853000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiatbialski.pl, pcprbialapodlaska.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KURS FOTOGRAFII ŚLUBNEJ Z OBSŁUGĄ PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu dla 12 osób w wymiarze 64 godzin na terenie miasta Biała Podlaska w sali przystosowanej do prowadzenia szkoleń w ramach projektu pn.: „Jestem – więc działam”, pt.: ”KURS FOTOGRAFII ŚLUBNEJ Z OBSŁUGĄ PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Firma posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożenie przez wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów (Załącznik nr 4 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach