Przetargi.pl
Kredyt długoterminowy dla Gminy Włodawa w 2019 roku w wysokości 1 835 144,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Gmina Włodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825721234 , fax. 825721234
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włodawa
  ul. Jana Pawła II 22
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 825721234, fax. 825721234
  REGON: 11019786500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyt długoterminowy dla Gminy Włodawa w 2019 roku w wysokości 1 835 144,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 835 144,00 zł (słownie: Jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote zero groszy) dla Gminy Włodawa z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Kredyt w kwocie 1 835 144,00 zł (słownie: Jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote zero groszy) postawiony do dyspozycji Zamawiającego przeznaczony będzie na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 3. Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o pisemną dyspozycję, która zostanie złożona Wykonawcy. Dopuszcza się złożenie dyspozycji za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie lub w inny sposób. 4. Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zostanie złożona dyspozycja o uruchomienie kredytu i przekazane środki przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego wskazany w umowie.. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykorzystania kwoty kredytu lub jej części określonej w pkt.2. 6. Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu według załączonego harmonogramu, w latach 2019-2029, w terminach 28/29.02, 31.05, 31.08, 30.11, tj. 26 rat x 70 000,00 zł. i 1 rata x 15 144,00 zł. w terminie do 31.08.2029r, tj: 2019r. – 2022 r. – odsetki /karencja w spłacie kapitału/, 2023r.- 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, 2024 r. - 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, 2025 r. - 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, 2026 r. - 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, 2027 r. - 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, 2028 r. - 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, do 31 sierpnia 2029r. - 155 144,00 zł. łączne raty kredytu + odsetki, a odsetki banku w okresach miesięcznych naliczonych od dnia uruchomienia kredytu poczynając od miesiąca stycznia 2020r. do 15 dnia każdego miesiąca. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty. 7. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przekazania bez wezwania obciążenia Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w umowie lub w inny sposób. 8. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty) powiększone o stałą marżę Banku. Nie przewiduje się prowizji i opłat przygotowawczych za uruchomienie kredytu. 9. Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. 10. Zamawiający zakłada możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów rekompensacyjnych. 11. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości, z których Zamawiający zrezygnował. 13. Jeżeli termin spłaty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 14. Koszt kredytu na dzień składania ofert stanowić będzie: 14.1. odsetki od wykorzystanego ( zgodnie z § 4 SIWZ) kredytu naliczone miesięcznie, stanowiące sumę stałej marży banku i zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M (obowiązującą na 31.10.2019r. tj. 1,63%). Dla porównywalności złożonych Ofert wyliczenie to należy przygotować na załączniku nr 5. 15. Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem. 16. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Włodawa wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 17. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe, które stanowią załącznik nr 4 do SIWZ: 17.1. sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce i deficycie za rok 2016, 2017, 2018 oraz III kwartał 2019 roku, 17.2. sprawozdanie Rb-27S- z wykonania dochodów budżetowych (zbiorczo) za rok 2016, 2017, 2018 i III kwartał 2019 roku, 17.3. sprawozdanie Rb-28S- z wykonania wydatków budżetowych (zbiorczo) za rok 2016,2017, 2018 i III kwartał 2019roku, 17.4. sprawozdanie Rb – Z o zobowiązaniach za rok 2016, 2017, 2018 i III kwartał 2019 roku, 17.5. sprawozdanie Rb-UZ za 2016, 2017 i 2018 rok, 17.6 . sprawozdanie Rb –N o należnościach za rok 2016, 2017, 2018 i III kwartał 2019 roku, 17.7. sprawozdania Rb PDP za rok 2016, 2017 i 2018, 17.8. sprawozdanie Rb-ST za 2016, 2017 i 2018 rok, 17.9. opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy, 17.10. informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.11.2019r., 17.11. uchwała Rady Gminy Włodawa Nr VII/41/19 z dnia29 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, 17.12. opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Włodawa na rok 2019, 17.13. opinia RIO o planowanej kwocie długu Gminy Włodawa na 2019r., 17.14. opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Włodawa, 17.15. opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodawa, pozycje 17.9,17.12, 17.13, 17.14, 17.15 zamieszczone są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Włodawa www.ugwlodawa.bip.lubelskie.pl w zakładce Prawo miejscowe/Budżet i uchwały okołobudżetowe, 17.16. uchwała budżetowa na 2019 rok wraz ze zmianami określająca wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodawa na lata 2019-2021 wraz ze zmianami, a także uchwała w sprawie opinii dotycząca przedłożenia przez Wójta Gminy Włodawa rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i 2018 zamieszczone są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Włodawa https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl w zakładce Prawo miejscowe/Budżet i uchwały okołobudżetowe, 18. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć: 18.1. zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON, 18.2. dokumenty wyboru Wójta i powołania Skarbnika. 19. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kpc.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1876),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach