Przetargi.pl
KPN/17/2022 "Zagospodarowanie terenu przy Pałacu Sobieszów na cele edukacyjne - przebudowa zewnętrznych schodów wraz z elementami małej architektury"

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-570 Jelenia Góra, Chałubińskiego 23
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0048 75 75 537 26 , fax. 00 48 75 75 533 48
 • Data zamieszczenia: 2022-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
  Chałubińskiego 23
  58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 0048 75 75 537 26, fax. 00 48 75 75 533 48
  REGON: 021781314
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KPN/17/2022 "Zagospodarowanie terenu przy Pałacu Sobieszów na cele edukacyjne - przebudowa zewnętrznych schodów wraz z elementami małej architektury"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ramowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: 1. Przebudowa zewnętrznych schodów - zakres wg rysunku nr 2 w SWZ,2. Wykonanie odwodnienia liniowego z studnią chłonną - zakres wg rysunku nr 2 w SWZ,3. Przebudowa spocznika schodów - zakres wg rysunku nr 2 w SWZ,4. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej u szczytu schodów zakres wg rys. nr 2 w SWZ, 5. Przebudowa murków wzdłuż schodów wraz z wykonaniem oświetlenia schodów wraz z okablowaniem (BEZ WYKONYWANIA BALUSTRAD WZDŁUŻ MURKÓW) - zakres wg rysunku nr 2 w SWZ,6. Przebudowa muru w zakresie 3 metrów od schodów, na dole i na górze schodów w zakresie pokazanym na rysunku nr 2 w SWZ,7. Dostawa i montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmiecie oraz stojaki na rowery - zakres wg rysunku nr 3 w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach