Przetargi.pl
Koszenie zieleńców i prace ogrodnicze na terenie miasta Lęborka w 2020 r.

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80, , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, , fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.lebork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koszenie zieleńców i prace ogrodnicze na terenie miasta Lęborka w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie koszenia zieleńców i prac ogrodniczych na terenach komunalnych w 2020 r. 1)Zadanie A : Usługa polegająca na koszeniu zagospodarowanych terenów zielonych (zieleńce, skwery, parki, pasy zielone wzdłuż jezdni) oraz niezagospodarowanych terenów zielonych (podwórka komunalne, pobocza dróg gruntowych i jezdni poza centrum miasta, większe place i tereny zielone nieurządzone) na powierzchni łącznej ca 30 ha w ilości szacunkowej do 4 cykli rocznie w ciągu sezonu wegetacyjnego (ilość koszeń może być uzależniona od warunków atmosferycznych, zarówno zwiększających jak i zmniejszających ilość koszeń) przy użyciu samobieżnych kosiarek spalinowych oraz spalinowych kosiarek i wykaszarek żyłkowych wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu. 2) Zadanie B : Wykonywanie prac ogrodniczych w zakresie utrzymania zieleni obejmuje między innymi: - roboty przygotowawcze i porządkowe na zieleńcach, - roboty związane z uprawą gleby, - sadzenie drzew, krzewów ozdobnych lub nowych miejsc kwiatów rabatowych, - zakładanie i pielęgnację trawników i kwietników, - drobne prace ogrodnicze wynikające z aktualnych potrzeb Zamawiającego (np. palikowanie i wiązanie drzewek, ręczne cięcia formujące i odmładzające, opryski herbicydami, nawożenie mineralne, punktowe podlewanie młodego materiału roślinnego). 3)Zadanie C: Usługa polegająca na wypieleniu żywopłotów i grup krzewów na elementach nowej i starej zieleni – lokalizację miejsc pielenia i jej częstotliwość przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ. Opis robót objętych zamówieniem oraz ich szacunkowe ilości określa szczegółowo projekt umowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 2 a) – f). 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń oraz dokumentów wymienionych w pkt 2 a) – f), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 3. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółek cywilnych: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Dokument pełnomocnictwa wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wszystkich Wykonawców/wspólników. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez mocodawcę lub notariusza. 3) W formularzu ofertowym, jak również w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę"; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane wszystkich wykonawców lub nazwę spółki oraz dane dotyczące wszystkich wspólników – a nie pełnomocnika. 4) Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt 2 a) – f) oraz w pkt 3 składa każdy z Wykonawców /wspólników. 5) Wszelka korespondencja w toku postępowania będzie prowadzona z pełnomocnikiem. 4. Dokumenty lub oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w SIWZ składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w języku polskim 5.Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 6.Wszystkie kserokopie winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach