Przetargi.pl
Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 140 020
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu
  ul. 1 Maja 3
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 324 140 020
  REGON: 27628715700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiatraciborski.pl/pzdr/dane_powiatowy_zarzad_drog_w_raciborzu.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2020. Zakres usług obejmuje następujące ciągi dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego: 416, 417, 421, 915, 916, 917, 919, 922 i 936 na łącznej powierzchni przeznaczonej do koszenia wynoszącej 672.882 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 2) Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach