Przetargi.pl
Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, budowy Centrum Mikroskopowego Badania Materii (dalej: CMBM SPIN-Lab), tj. budynku służącego centrum kompetencji w obszarze badania mikroskopowego „materii miękkiej” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji. 2) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją, a także dokonanie zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3) Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym (wraz z jego załącznikami) dla zadania „Budowa budynku Centrum Mikroskopowego Badania Materii (SPIN- LAB) na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie przy ul 75 Pułku Piechoty” z czerwca 2019 r., opracowanym przez Pracownię Projektową arch. Maciej Jekiełek z siedzibą przy ul. Harcerskiej 13 40-738 Katowice, a także zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami technicznymi, w tym w szczególności z:  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;  Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995 r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej; oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, co oznacza, że każdy będzie mógł z niej korzystać, w równym stopniu, zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem. Wytworzona infrastruktura w ramach budowy CMBM SPIN-Lab w żaden sposób nie może być powodem do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. Budynek należy wykonać jako dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia jego dostępności na równi z osobami pełnosprawnymi, w tym poprzez m.in. WC dla osób z niepełnosprawnościami, podłogi antypoślizgowe, stoły i krzesła umożliwiające regulację ich wysokości, stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami lokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych, możliwie blisko od głównego wejścia do budynku, itp. Należy spełnić wymagania standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do niniejszej SIWZ oraz uwzględnić przy projektowaniu i wykonawstwie uwagi do Programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 26.08.2019 r. Fundacji Polska Bez Barier, które stanowią załącznik nr 2.4 do niniejszej SIWZ. 4) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, określony m.in. w ramach Programu funkcjonalno-użytkowego (zwanym dalej również: PFU), nie jest katalogiem zamkniętym lecz minimalnym, z uwagi na wymaganą realizację celu jakim jest budowa budynku CMBM SPIN-Lab służącego centrum kompetencji w obszarze badania mikroskopowego „materii miękkiej” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 6) W rozwiązaniach projektowych i robotach budowlanych należy stosować najbardziej współczesne i równocześnie wysoce funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zapewniające wieloletnią trwałość oraz wysoką jakość nowo powstałej infrastruktury. W budynku należy zaprojektować i wykonać w szczególności pomieszczenia laboratoryjne (umożliwiające m.in. posadowienie, podłączenie, uruchomienie i niezawodną pracę mikroskopów elektronowych, świetlnych, AFM oraz kamery NIR i urządzeń pomocniczych; preparatykę materiałów inżynierskich, chemicznych i biologicznych; obróbkę zdjęć mikroskopowych i innych danych z pomiarów jak spektroskopia w tym tworzenie trójwymiarowych rekonstrukcji oraz obrazów korelacyjnych), pomieszczenia dla pracowników naukowo-technicznych i administracyjnych, pomieszczenia wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą zainstalowanie dodatkowej aparatury i mikroskopów oraz sprzęt multimedialny, pomieszczenia do organizacji spotkań, warsztatów, seminariów komercyjnych. Prace sieciowe i zagospodarowanie terenu (wraz z jego ogrodzeniem) należy projektować i wykonać stosując zasadę optymalizacji poprzez zachowanie najkrótszej drogi przyłączenia do istniejących sieci wraz z możliwe najmniejszą ingerencją w istniejące zagospodarowanie terenu, zgodnie z aktualną praktyką inżynierską w zakresie doboru technologii, materiałów oraz średnic i przekroi przyłączy do sieci. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania kompletnych instalacji wraz z urządzeniami początkowymi, końcowymi i odbiornikami oraz z przygotowaniem specyficznym dostosowania podstacji elektrycznej i rozdzielni elektrycznej do celów zasilania budynku (według instrukcji przedmontażowej potencjalnych mikroskopów), a także zapewnienia specyficznych warunków dla urządzeń wraz z infrastrukturą pomocniczą (w tym tj. pompy, kompresory, chłodzenie w obiegu zamkniętym, zasilanie awaryjne itp.). 7) Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup wszelkiego sprzętu/urządzeń i wyposażenia wskazanego w PFU oraz w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2 do SIWZ, w tym m.in. meblowego pomieszczeń, pomp próżniowych, chłodziarek obiegowych, systemów zabezpieczenia przed utratą zasilania, mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów, szaf na odczynniki chemiczne, białego montażu, armatury, itp. w zakresie niezbędnym dla realizacji celów projektu, o którym mowa w ww. wniosku o dofinansowanie, oraz w zakresie wynikającym z aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i norm ( w tym dotyczących m.in.: stołów roboczych dla laboratoriów, mebli laboratoryjnych, kodów barwnych do oznaczania zaworów, wyciągów i dygestoriów), z wyłączeniem mikroskopów. Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić w rozwiązaniach projektowych wymagania określone w kartach pomieszczeń stanowiących załącznik do PFU. 8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej tj. w Programie funkcjonalno-użytkowym, który to dokument wraz z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności, usług i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów i opisu przedmiotu zamówienia. Rysunki, część opisowa i informacyjna Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie prace projektowe i towarzyszące oraz roboty budowlane i elementy ujęte w części opisowej i informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z jego załącznikami, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. 9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 2.1 (zwany dalej również PFU) wraz z załącznikami, specyfkacja techniczna – załącznik nr 2.2, standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – załącznik nr 2.3, uwagi do Programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 26.08.2019 r. Fundacji Polska Bez Barier – załącznik nr 2.4. 10) Przedmiot zamówienia należy wykonać: 1) w zakresie zaprojektowania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) w zakresie wykonania robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dokonaniem zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. 11) Wykonawca udzieli: minimum 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Wymagany okres gwarancji na zamontowane materiały nie mniejszy niż udzielona gwarancja na roboty, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Okres rękojmi winien być równy okresowi gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych, 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo – kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) w gwarancjach bankowych lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego –Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy: a) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy); d) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego), 3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. 5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. 6. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Pzp (w trakcie toczącego się postępowania odwoławczego). 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dowodu dokonania przelewu. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie natomiast kopię tego dokumentu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty. 9. Kopertę z wadium wniesionym w formie niepieniężnej należy opisać w następujący sposób: Nazwa i adres Wykonawcy Przetarg nieograniczony - DZP.381.006.2020.RB Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)” Wadium w formie niepieniężnej 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Wykonawcę. 3) W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału.4) Zbiorcze zestawienie głównych składników kosztów (załącznik nr 1H do SIWZ). Wykonawca winien wkalkulować w ceny jednostkowe danego składnika kosztów wszystkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia, w tym wskazane w ust. 8 pkt 1) SIWZ (Opis sposobu obliczenia ceny). W związku z tym, iż zbiorcze zestawienie głównych składników kosztów stanowi treść oferty, należy je złożyć w formie przewidzianej dla oferty tj. w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a także pod rygorem odrzucenia oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach