Przetargi.pl
Koszenie poboczy dróg powiatowych w 2015 roku

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5627501 , fax. 82 5627510
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5627501, fax. 82 5627510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koszenie poboczy dróg powiatowych w 2015 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest koszenie poboczy dróg powiatowych w 2015 roku. Koszenie poboczy przy drogach powiatowych wraz z obkoszeniem urządzeń drogowych (znaki i pachołki), drzew w poboczu oraz każdego skrzyżowania i wysepki. Całość podzielono na trzy zadania - zgodnie z załączonym wykazem - w wykazie ujęto drogi objęte zadaniem wraz z orientacyjną długością odcinków do koszenia .Przewiduje się koszenie obustronne na szerokości 1,0 m. Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej powierzchni wykoszonego pobocza. W obmiarze powykonawczym wykonawca odlicza powierzchnie chodników. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i w tym celu dokonuje podziału zamówienia na 3 części. Część I zadania: koszenie poboczy, okręg nr I Nr 1717L,Sawin - Chutcze - Wólka Tarnowska - granica powiatu - 15,1 km, Nr 1719L, odcinek Karczunek - Bezek, droga krajowa nr 12 - 19,3 km, Nr 1720L, granica powiatu - Serniawy - Chutcze - 4,6 km, Nr 1730L, droga wojewódzka 819 - Petryłów - Aleksandrówka - 7,9 km, Nr 1800L, granica powiatu - droga powiatowa 1749L - 1,1 km, Nr 1801L, Bakus Wanda - Syczyn _ granica powiatu - 5,0 km, Nr 1802L, granica powiatu - Syczyn - droga wojewódzka 841 - 4,9 km, Nr 1803L, odcinek Wierzbica - Chylin - 6,4 km, Nr 1804L, odcinek Sawin - Wierzbica - 9,0 km, Nr 1805L, odcinek Olchowiec - Kulik - 8,0 km, Nr 1805L, Pniówno - 1,5 km , Nr 1807L, Siedliszcze - Chojno Nowe - 8,7 km, Nr 1807L, odcinek Bezek - Siedliszcze - 8,9 km, Nr 1807L, Bezek - Nowosiółki Kolonia - 4,0 km Nr 1808L, Majdan Zahorodyński - Siedliszcze - 3,9 km, Nr 1809L, Wola Korybutowa - Siedliszcze - 9,0 km, Nr 1810L, granica powiatu - droga powiatowa Nr 1807L - 5,8 km, Nr 1817L, Staw - droga krajowa Nr 12 - 4,0 km, Nr 1818L, Staw - Krobonosz - 3,5 km, Nr 1819L, Sawin - Krobonosz -6,9 km. Razem: - 137,5 km - jednostronnie, - 275,0 km - dwustronnie. Koszenie poboczy zostanie wykonane w dwóch etapach: 1)Etap 1 to wykoszenie 137,5 km jednostronnie (275,0 km dwustronnie) poboczy dróg powiatowych 2)Etap 2 to wykoszenie 137,5 km jednostronnie (275,0 km dwustronnie) poboczy dróg powiatowych Część II zadania: Koszenie poboczy, okręg nr II Nr 1729L, granica powiatu - Bukowa Wielka - Bukowa Mała - 5,3 km, Nr 1733L, granica powiatu - Łukówek Piękny - Kolonia Bukowa - 4,7 km, Nr 1805L, Okszów - Przysiółek - dr. woj. Nr 812 - 9,7 km, Nr 1806L, Sajczyce - Czułczyce - 2,5 km, Nr 1820L, dr. woj. Nr 812 - Ciemniejów - Bukowa Wielka - 3,2 km, Nr 1821L, Sawin - Ruda - 10,2 km, Nr 1822L, dr. woj. Nr 812 - Sajczyce - Ruda Huta - Żalin - Świerże -17,9 km, Nr 1823L, Chełm (ul. Okszowska) - Okszów - Ruda - Rudka - dr. woj. Nr 816 - 19,1 km, Nr 1824L, Ruda - Rudka - dr. woj. Nr 816 - 6,5 km, Nr 1825L , Ruda Huta - Ruda - 12,5 km Nr 1826L, Leśniczówka - Gdola - Hniszów -10,7 km, Nr 1827L, Okszów - Srebrzyszcze - 3,6 km, Nr 1828L, Srebrzyszcze - Leśniczówka - 6,5 km, Nr 1829L, Brzeźno - Żalin - 4,0 km. Razem: - 116,4 km - jednostronnie, - 232,8 km - dwustronnie Koszenie poboczy wykonane zostanie w dwóch etapach: 1)Etap 1 to wykoszenie 116,4 km jednostronnie (232,8 km dwustronnie) poboczy dróg powiatowych 2)Etap 2 to wykoszenie 116,4 km jednostronnie (232,8 km dwustronnie) poboczy dróg powiatowych Część III zadania: Koszenie poboczy, okręg nr III Nr 1831L, Wólka Okopska - Barbarówka - 2,7 km, Nr 1842L, dr. kraj. Nr 12 (Brzeźno) - Ignatów - Kamień - dr. woj. Nr 844 - 7,5 km, Nr 1843L, dr. kraj. Nr 12 (Srebrzyszcze) - Kamień Kol. - Pławanice - Skordiów - 17,0 km, Nr 1844L, odcinek: Stefanów - Turka - 7,0 km, Nr 1845L, dr. woj. 844 (Czerniejów) - Skordiów - Turka - Husynne - 19,3 km, Nr 1850L, Bielin - Nowokajetanówka - 0,2 km Nr 1851L, Kajetanówka - Holendry - 4,0 km, Nr 1852L, Siedliszcze - 8,7 km, Razem: - 66,4 km - jednostronnie - 132,8 km - dwustronnie. Koszenie poboczy wykonane zostanie w dwóch etapach: 1)Etap 1 to wykoszenie 66,4 km jednostronnie (132,8 km dwustronnie) poboczy dróg powiatowych 2)Etap 2 to wykoszenie 66,4 km jednostronnie (132,8 km dwustronnie) poboczy dróg powiatowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach