Przetargi.pl
Konwój wartości pieniężnych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, 10 Lutego 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 761 20 00
 • Data zamieszczenia: 2023-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  10 Lutego 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 761 20 00
  REGON: 191675557
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdiz.gdynia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konwój wartości pieniężnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konwoju wartości pieniężnych.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:a) ochronę konwojowanego transportu wartości pieniężnych i pracownika Zamawiającego odbierającego kasety zawierające gotówkę z parkomatów zainstalowanych na terenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i Strefy Płatnego Parkowania a pomieszczeniem depozytu kasowego w budynku SPP przy ul. T. Wendy 15 w Gdyni, b) przyjmowanie za pokwitowaniem, na zasadach wyłączności z kasy SPP Zamawiającego, zamkniętych i zabezpieczonych depozytów z gotówką,c) transport gotówki oznakowanym pojazdem do kasy banku, zgodnie z adresem wskazanym w dowodzie wpłaty w obrębie maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego,d) Zamawiający przewiduje 350 podjazdów we wskazane dni robocze w trakcie trwania umowy. Przez jeden podjazd Zamawiający rozumie inkaso gotówki z 25 parkomatów na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i Strefy Płatnego Parkowania oraz inkaso przeliczonej gotówki z kasy ZDiZ do wskazanego banku w obrębie maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki do SWZ:a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) z wykazem SPP i parkomatów – Załącznik nr A do SWZb) Formularz cenowy – załącznik nr 1a do SWZc) Wzór umowy – załącznik nr 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 900,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w PKO BP Oddział 14 w Gdyni, nr: PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227, z oznaczeniem: Wadium do postępowania nrEZP. 271.3.2023.6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu).7. Gwarancje lub poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowych dokumentów (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.9. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową, nieodwołalną wypłatę na jego pierwsze żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, z tym że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu w Formularzu OFERTA adres e-mail gwaranta do złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium.12. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust.1pkt 1) - 3) ustawy.13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1) – 4) ustawy.14. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 12-13, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.15. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziałuw postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda posiadania uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów,w szczególności:aktualnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi być spełniony przez każdego Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach