Przetargi.pl
Kontynuacja wraz z dokończeniem robót budowlano - montażowych dla projektu pt: : Budowa stadionu lekkoatletycznego z terenem rekreacyjno-sportowym w ramach systemu Odra-Velo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych w Siechnicach, gmina Siechnice

Burmistrz Siechnic ogłasza przetarg

 • Adres: 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 391 91 01 , fax. 71 786 09 07
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Siechnic
  ul. Jana Pawła II 12 12
  55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 391 91 01, fax. 71 786 09 07
  REGON: 93193512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja wraz z dokończeniem robót budowlano - montażowych dla projektu pt: : Budowa stadionu lekkoatletycznego z terenem rekreacyjno-sportowym w ramach systemu Odra-Velo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych w Siechnicach, gmina Siechnice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie pod klucz. 2. Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie ze SIWZ wraz z załącznikami. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, zapoznał się z warunkami lokalno-terenowymi planowanych robot budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. W związku z powyższym Zamawiający wyznacza termin dokonania przedmiotowej wizji w dniu 24.02.2015 r. w godzinach od 11:00 do 13:00 -- zebranie wykonawców przed wizją w budynku Urzędzie Miejskim w Siechnicach przy ulicy Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, pok. 203 o godzinie 11:00. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres realizacji robót budowlanych, wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu zastępczego (jeżeli zajdzie konieczność). 4. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz w następujących dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich ważności: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 2) dokumentacja projektowa opracowana przez Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o., stanowiąca załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4) inwentaryzacja robót wykonanych, stanowiąca załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Siechnicach pok.204, II piętro w godz. 8.00 - 14.00. Istnieje możliwość zamówienia kopii dokumentacji projektowej (w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia). 6. Zamawiający nie wskazuje kluczowych części zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać samodzielnie. 7. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach (np. rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty, przedmiary) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 8. W sytuacji gdy okaże się, że rozwiązania zawarte w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej (np. część opisowa i rysunkowa projektu budowlanego, wykonawczego, STWiOR itd.) nie są ujęte łącznie w tych dokumentach, Wykonawca jest zobowiązany ująć wszystkie elementy w wycenie i je zrealizować. Zmiana dokumentacji w tym zakresie nie jest zmianą przedmiotu umowy lecz usunięciem rozbieżności w dokumentacji. W związku z tym wszelkie prace wykonywane w wyniku usunięcia tej rozbieżności nie są zamówieniem dodatkowym ani nie wymagają podpisania aneksu zmieniającego przedmiot umowy 9. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacja projektową i zasadami wiedzy technicznej, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, tj. wybudowania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia: 1) z materiałów własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.); 2) zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa. 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowników wszystkich robót branżowych koniecznych do realizacji zamówienia jak również ich codzienną obecność podczas wykonywania robót branżowych. 12. Przy rozliczeniu do protokołów odbioru należy dołączyć świadectwa jakości, protokoły z prób oraz oświadczenia zapisane w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a także dokumenty wymagane w umowie z Wykonawcą. 13. W rozliczeniu robót wykonawca jest obowiązany wyodrębnić roboty dodatkowe, zlecone na podstawie protokołów konieczności. 14. Strony mogą zmienić sposób wykonania robót w stosunku do ustaleń dokumentacji projektowej, a wtedy wykonawca w odrębnym rozliczeniu sporządza tzw. kosztorys różnicowy, odejmując z wartości zamówienia roboty, które nie zostały wykonane, a dodając roboty wykonane zamiennie (w tym - w innej technologii). 15. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, przez cały czas wykonywania robót do czasu odbioru końcowego 16. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy następujące opracowania i dokumenty w niżej określonej ilości egzemplarzy: 1) po 1 egz. projektów budowlanych i wykonawczych, 2) po 1 egz.: STWiORB, 3) po 1 egz. kopii pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu 17. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 18. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, do przekazania do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogramu robót (harmonogram rzeczowo-finansowy), którego wzór stanowi załącznik do istotnych postanowień umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany etapów wskazanych w harmonogramie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122242
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), najpóźniej do dnia składania ofert do godz. 11:00. Wadium powinno być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej lub 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). Jeżeli wadium składane będzie w pieniądzu należy je przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział Święta Katarzyna nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 z dopiskiem: Dokończenie budowy stadionu lekkoatletycznego w Siechnicach - w terminie zapewniającym jego wpływ na ww. konto do czasu złożenia ofert. Dowód wpłaty wadium (potwierdzoną kserokopię) należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach (gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe), należy je złożyć do depozytu znajdującego się w kasie Urzędu pok. nr 112, w godz. 8:00 - 13:00 w terminie do dnia składania ofert do godz. 11:00. Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania. 8.2. Zwrot wadium przetargowego wykonawcom nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami). 3. Sytuacje skutkujące zatrzymanie wadium: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia zażądano w niniejszej SIWZ. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.4 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.siechnice.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach