Przetargi.pl
Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 - etap II

SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA
  ul. Skarszewska 7
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  REGON: 000293611
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kocborowo.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryza w Starogardzie Gdańskim - etap II, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z SWZ i jej załączników – Opisem Przedmiotu Zamówienia ( OPZ- zał. nr 1 do SWZ) dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach