Przetargi.pl
Kontrola i rozliczanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont istniejącej sali gimnastycznej w Urszulinie”

Gmina Urszulin ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 713 001 , fax. 825 713 001
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Urszulin
  ul. Kwiatowa 35
  22-234 Urszulin, woj. lubelskie
  tel. 825 713 001, fax. 825 713 001
  REGON: 11019787100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugurszulin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrola i rozliczanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont istniejącej sali gimnastycznej w Urszulinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Kontrola i rozliczanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont istniejącej sali gimnastycznej w Urszulinie”. 2.1. W ramach zamówienia Inspektor nadzoru będzie nadzorował, koordynował, kontrolował i rozliczał realizację zadania inwestycyjnego, które obejmuje w szczególności: Remont w budynku istniejącej hali sportowej w Zespole Szkół w Urszulinie ul. Szkolna 23. W ramach zamówienia należy wykonać: 1. Rozebranie podłóg i posadzek w budynku hali sportowej (parkiety, podłogi z desek na legarach, posadzki lastrikowe, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych) 2. Wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach budynku hali sportowej w tym wykonanie podłogi sportowej z nawierzchnią elastyczną 2mm na odpowiedniej podbudowie i izolacji, z oznaczeniem boisk, oraz innych nawierzchni z kamieni sztucznych na odpowiednich podbudowach i izolacjach. 3. Wykonanie kompleksowego remontu węzła sanitarnego z natryskami: - demontaż istniejącego wyposażenia, okładzin ścian i posadzek, podejść wodno- kanalizacyjnych - wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek wraz z wyrównaniem ścian poza poziomem ich wyłożenia płytkami, - wykonanie nowych podejść wodno- kanalizacyjnych - montaż nowych urządzeń: muszli klozetowych, pisuarów, umywalek, natrysków itp. 4. Wymiana wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. 5. Wymiana wyposażenia: drabinek gimnastycznych, koszy, bramek do piłki nożnej, zestawu do siatkówki – w uzgodnieniu z zamawiającym. 6. Wygładzenie tynków i malowanie wszystkich remontowanych pomieszczeń 7. Wymiana instalacji elektrycznych wraz z punktami świetlnymi. Szczegółowy opis robót objętych nadzorem zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=180&p1=szczegoly&p2=1366656 2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie obowiązków i praw, jakie dla inspektora nadzoru przewiduje art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ) oraz innych zadań określonych niniejszym zapytaniem, w szczególności: 1) Reprezentowanie zamawiającego, jako inwestora, na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zastosowanych materiałów. 3) Dopuszczanie materiałów, prefabrykatów, elementów itp. przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, umową z wykonawcą robót budowlanych. 4) Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych, materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 5) Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 6) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji. 7) Udział w odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. 8) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad przez wykonawcę robót budowlanych. 9) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania (po uzgodnieniu z zamawiającym) prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych. 10) Powiadamianie wykonawcy i zamawiającego robót o wykrytych wadach oraz określania zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. 11) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 12) Powiadamianie zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy; zgłaszanie zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wykonawcy robót budowlanych oraz zamawiającemu i dokonywanie w tym zakresie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień -przy udziale zamawiającego. 13) Wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody na te zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz zamawiającego, z zachowaniem zasady niewykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 14) Informowanie zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu inwestycji. 15) Monitorowanie postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych. 16) Organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót, z udziałem przedstawicieli wszystkich zaangażowanych w realizację robót stron, sporządzanie na bieżąco protokołów z narad i przekazywanie ich zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad. 17) Uczestniczenie w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego. 18) Przygotowanie do odbioru ostatecznego robót budowlanych, sprawdzanie wykonanych robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót. 19) Poświadczenie terminu zakończenia robót w zakresie odbioru ostatecznego. 20) Współpraca z osobami wyznaczonymi przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach