Przetargi.pl
Konserwacje i naprawy urządzeń poligraficznych Canon model iR C7280i (szt. 2) użytkowanych w MSWiA w Warszawie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 601 47 30, , fax. 22 8456751, 6463708
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Stefana Batorego 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 601 47 30, , fax. 22 8456751, 6463708
  REGON: 1229324000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacje i naprawy urządzeń poligraficznych Canon model iR C7280i (szt. 2) użytkowanych w MSWiA w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacje i naprawy urządzeń poligraficznych Canon model iR C7280i (szt. 2) użytkowanych w MSWiA w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50313100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe zasady i tryb wnoszenia i zwrotu wadium opisano w Rozdziale X SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 7 do SIWZ. 2.W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach