Przetargi.pl
Konserwacja rowów melioracyjnych.

Gminna Spółka Wodna Lesznowola ogłasza przetarg

 • Adres: 05-506 Lesznowola, Ul. Gminnej Rady Narodowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 502 278 765
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Spółka Wodna Lesznowola
  Ul. Gminnej Rady Narodowej 60
  05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie
  tel. 502 278 765
  REGON: 14715894500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Wodna, organizacja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja rowów melioracyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odmulanie i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem lub wbudowaniem urobku – około 13 800 mb. Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu, umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się przekrój trapezowy o głębokości 100 cm – 250 cm, szerokości dna 50 cm i pochyleniu skarp 1:1,5. W ramach tej pozycji należy skalkulować: 1) uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5 ; 2) wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu (do kalkulacji przyjąć średnio 20 drzew na 1 km rowu oraz ok. 30 % powierzchni pokrytej drzewami) wraz z wywozem urobku lub zrębkowaniem; 3) ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp; 4) odmulenie dna rowu o grubości warstwy namułu 10-40cm (przy wykonywaniu robót należy dobrać właściwą szerokość naczynia roboczego, aby nie dopuścić do rozkopania dna powyżej określonej szerokości, oraz nie przegłębianiu.) 5) ręczne czyszczenie dna rowu na obiektach wzmocnionych kiszką faszynową; 6) usunięcie zebranego namułu z dna rowu; 7) rozplantowanie urobku na skarpie lub w pasie rowu; 8) obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej; 9) regulację pobocza, przy którym znajduje się rów; 10) oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu. Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy: realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa rowu lub wywieźć. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej. 2. Koszenie rowów – około 72 000 mb. W ramach tej pozycji należy skalkulować: 1) ręczne lub mechaniczne wykoszenie skarp rowu, 2) wykoszenie korony rowu po 1mb po obu stronach od skarpy rowu 3) wygrabienie i oczyszczenie dna rowu 4) wywiezienie urobku, Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. 3. Faszynowanie brzegów rowów – około 2 600 mb. W ramach tej pozycji należy skalkulować: 1) faszynowanie rowu (dwustronne) przy użyciu kiszki faszynowej wiklinowej o średnicy 15 – 20 cm, 2) mocowanie faszyny przy użyciu palików drewnianych o średnicy 6-8 cm i dł. ok. 100 cm, 3) wyregulowanie dna rowu i nadanie jednolitego spadku strumienia wody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77312000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz OFERTA – sporządzony według formularza stanowiącego Rozdział 1 SIWZ. 2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt IV ppkt 1 niniejszej SIWZ, aktualne na dzień składania ofert – sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, Spółka Cywilna) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert - sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, Spółka Cywilna) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) – jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do pospisywania oferty. 5) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. UWAGA: Pod pojęciem „kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie” należy rozumieć odpis pełnomocnictwa poświadczony notarialnie (w tym kserograficzna kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem). 6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał), o którym mowa w Rozdziale 2, pkt. V SIWZ – sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania, o którym mowa powyżej – stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 4 pkt 3.1., ppkt 2 i 3 SIWZ. 7) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.lesznowola.pl w zakładce "Dla Mieszkańców" Spółka Wodna informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekaże Zamawiającemu oświadczenie (oryginał) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – według formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej. Wówczas nie będzie zobowiązany do ponownego złożenia oświadczenia po upływie terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach