Przetargi.pl
Konserwacja rowów komunalnych na terenie Miasta Kobyłka w 2020 r.

Miasto Kobyłka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-230 Kobyłka, Wołomińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 760 70 08, , fax. 22 760 70 55
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kobyłka
  Wołomińska 1
  05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
  tel. 22 760 70 08, , fax. 22 760 70 55
  REGON: 13269663000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kobylka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja rowów komunalnych na terenie Miasta Kobyłka w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na konserwacji rowów komunalnych będących w zarządzie Miasta Kobyłka. 2. Szczegółowy wykaz rowów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ – mapa. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90470000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach