Przetargi.pl
Konserwacja, naprawa oraz pełnienie dyżurów na instalacji co, cwu, wod-kan, na instalacjach elektrycznych, w kotłowniach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-005 Zielona Góra, Aleja Zjednoczenia 110
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 322-91-86 , fax. (068) 322-91-84
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Aleja Zjednoczenia 110 110
  65-005 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. (068) 322-91-86, fax. (068) 322-91-84
  REGON: 00016082100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja, naprawa oraz pełnienie dyżurów na instalacji co, cwu, wod-kan, na instalacjach elektrycznych, w kotłowniach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wykonywanie w budynkach administrowanych przez ZGKiM oraz w budynkach stanowiących bazy i siedziby ZGKiM konserwacji i napraw mających na celu utrzymanie instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności technicznej i zdolnych do ciągłego użytkowania oraz obsługa i konserwacja kotłowni - zestawienie ogólnej powierzchni budynków objętych postępowaniem z podziałem na ABM-y wykazano częśći II siwz wraz ze szczegółowym wykazem budynków z powierzchniami. Konserwacje i naprawy oraz dyżury dotyczą: - instalacji wodno-kanalizacyjnej, cwu i centralnego ogrzewania, - instalacji elektrycznej, - kotłowni. Do realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć materiały o wartości nie przekraczającej 2% całkowitej ceny usługi. Wartość tych materiałów należy ująć w odpowiedniej stawce kalkulacyjnej. Materiały te zostały wymienione w poszczególnych zakresach prac konserwacyjnych i usług - poniżej tj: I. Zakres prac konserwacji instalacji centralnego ogrzewania w dni robocze. 1. Zabezpieczenie awarii instalacji c.o. natychmiast, nie później niż 45 minut od otrzymania zgłoszenia. 2.Usuwanie awarii centralnego ogrzewania natychmiast po jej zabezpieczeniu, nie później niż 12 godz od momentu jej zabezpieczenia. 3. Przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania do sezonu grzewczego poprzez uzupełnienie ubytków wody w instalacji oraz odpowietrzenie jej. 4. Uzupełnienie ubytków wody w instalacji centralnego ogrzewania podczas jej bieżącej eksploatacji. 5. Spuszczanie i napełnianie wody instalacji c.o. w przypadku wystąpienia awarii. 6. Spuszczanie i napełnianie wody instalacji c.o. w przypadku wykonywania prac remontowych ( np. wymiany grzejników c.o., zaworów c.o., wymiany odcinków rur). 7. Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania. 8. Usuwanie nieszczelności w złączkach i dławikach armatury instalacji centralnego ogrzewania. 9. Wymiana pojedynczej niesprawnej armatury na instalacji c.o. pionowej, poziomej. 10. Usuwanie zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych i użytkowych spowodowane: - nieprawidłową pracą węzła c.o. (zgłaszanie do dostawcy ciepła o nieprawidłowościach), - nieprawidłową pracą kotłowni, - zapowietrzeniem grzejnika c.o., - zatkaniem zaworu grzejnikowego c.o., - zatkaniem zaworu na pionie c.o., - nieprawidłową regulacją instalacji pionowej c.o., - zamuleniem grzejnika c.o. 11. Wymiana pojedynczych złączek, uszczelek, korków grzejnikowych. 12. Przeprowadzanie na żądanie zleceniodawcy przeglądów instalacji c.o. 13. Interwencje u dostawcy ciepła o usunięciu nieprawidłowości występujących z powodu niewłaściwej pracy węzła c.o., kotłowni c.o.(przekazywanie niezgodnych z umową parametrów). 14. Prowadzenie rejestru zgłoszeń od lokatorów oraz przedstawicieli administracji II. Zakres prac na instalacji centralnego ogrzewania w ramach dyżurów 1. Zabezpieczenie awarii instalacji c.o. natychmiast, nie później niż 45 minut od otrzymania zgłoszenia. 2. Usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania natychmiast po jej zabezpieczeniu, nie później niż 12 godzin od momentu jej zabezpieczenia. 3. Usuwanie przecieków przy złączkach, zaworach grzejnikowych, zaworach podpionowych, rozdzielniach c.o. 4. Odpowietrzanie pojedynczych grzejników c.o. oraz całej instalacji c.o. 5. Spuszczanie i napełnianie wody instalacji c.o. w przypadku wystąpienia awarii. 6. Spuszczanie i napełnianie wody instalacji c.o. w przypadku wykonywania prac remontowych (np. wymiany grzejników c.o., zaworów c.o., wymiany odcinków rur). 7. Wymiana niesprawnej armatury (zawory, śrubunki) na instalacji c.o. poziomej, pionowej i przy grzejnikach. 8. Zakładanie obejm na rury instalacji c.o. nie przerywając dostawy ciepła. 9. Zabezpieczenie dużych awarii wymagających prac spawalniczych przy wymianie odcinków rur. 10. Interwencja u dostawcy ciepła o usunięcie usterek zakłócających dostawę ciepła do instalacji c.o. z węzłów c.o., kotłowni c.o. 11. Powiadamianie pracowników ABM o wystąpieniu awarii, sposobie zabezpieczenia i czasu jej usunięcia. III. Zakres czynności przy wykonywaniu obsługi i eksploatacji kotłowni. 1. Zabezpieczenie awarii kotłowni natychmiast, nie później niż 45 minut od otrzymania zgłoszenia. 2. Usuwanie awarii kotłowni natychmiast po jej zabezpieczeniu, nie później niż 4 godziny od momentu jej zabezpieczenia. 3. Nadzór na prawidłową pracą kotłowni c.o. pod względem techniczno-ekonomicznym. 4. Kontrola kotłowni z odnotowaniem w książce kotłowni parametrów pracy urządzeń. 5. Usuwanie zakłóceń pracy urządzeń automatycznych kotłowni, węzłów. 6. Usuwanie zakłóceń energii elektrycznej kotłowni. 7. Usuwanie nieszczelności w połączeniach i dławikach armatury niewymagających demontażu kotłów. 8. Czyszczenie i płukanie filtrów i filtrodmulników w kotłowniach. 9. Uzupełnienie wody w przypadku obniżonego ciśnienia (poniżej roboczego) w kotłowniach. 10. Czyszczenie kanałów spalin w kotłach. 11. Utrzymywanie pomieszczeń kotłowni w należytym porządku. 12. Powiadomienie zamawiającego o potrzebie przeprowadzenia niezbędnych remontów kotłowni. IV. Zakres prac konserwacji instalacji ciepłej wody w dni robocze 1. Zabezpieczenie awarii instalacji c.w. natychmiast, nie później niż 45 minut od otrzymania zgłoszenia. 2. Usuwanie awarii instalacji c.w. natychmiast po jej zabezpieczeniu, nie później niż 12 godzin od momentu jej zabezpieczenia 3. Usuwanie nieszczelności w złączkach, armaturze ciepłej wody na poziomach instalacji, pionach instalacji i do pierwszego zaworu odcinającego lokal od pionu. 4. Wymiana pojedynczej niesprawnej armatury na instalacji poziomej, pionowej i do pierwszego zaworu odcinającego lokal od pionu. 5. Wymiana uszkodzonych pojedynczych odcinków rur o długości do 1 mb oraz kształtek instalacyjnych. 6. Usuwanie zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych spowodowane: - nieprawidłową pracą węzła c.o. ( interwencja u dostawcy ciepła w sprawie nieprawidłowości), - usuwanie przyczyn powodujących brak cyrkulacji na pionach instalacji c.w., - usuwanie przyczyn powodujących spadek ciśnienia na poziomach instalacji c.w., pionach instalacji c.w., i do pierwszego zaworu odcinającego lokal od pionu. 7. Regulacja instalacji cyrkulacyjnej w całym budynku. 8. Przeprowadzanie na żądanie zleceniodawcy przeglądów instalacji c.w. 9. Interwencje u dostawcy ciepła o usunięciu nieprawidłowości występujących z powodu niewłaściwej pracy węzła c.o., kotłowni c.o. 10. Prowadzenie rejestru zgłoszeń od lokatorów oraz przedstawicieli administracji. V. Zakres prac na instalacji ciepłej wody w ramach dyżurów 1. Zabezpieczenie awarii instalacji c.w. natychmiast, nie później niż 45 minut od otrzymania zgłoszenia. 2. Usuwanie awarii instalacji c.w. natychmiast po jej zabezpieczeniu, nie później niż 12 godzin od momentu jej zabezpieczenia. 3. Usuwanie przecieków przy złączkach, zaworach instalacji poziomej i pionowej, zaworach podpionowych i do pierwszego zaworu odcinającego lokal od pionu instalacji ciepłej wody. 4. Wymiana niesprawnej armatury (zawory, śrubunki) na instalacji ciepłej wody poziomej, podpionowej i do pierwszego zaworu odcinającego lokal od pionu. 5. Zakładanie obejm na rury instalacji ciepłej wody nie przerywając dostawy ciepłej wody do lokali. 6. Interwencja u dostawcy ciepła o usunięciu usterek zakłócających dostawę ciepłej wody z węzłów c.o. do lokali. 7. Usunięcie lub zabezpieczenie powstałej awarii. 8. Powiadamianie pracowników ABM o wystąpieniu awarii, sposobie zabezpieczenia i czasie ich usunięcia. VI. Zakres prac konserwacji na instalacjach zimnej wody i kanalizacji w ramach dyżurów. 1. Zabezpieczenie awarii instalacji z.w., kanalizacji natychmiast, nie później niż 45 minut od otrzymania zgłoszenia. 2. Usuwanie przecieków przy złączkach, zaworach instalacji poziomej, pionowej, zaworach podpionowych oraz pierwszego zaworu odcinającego lokal od pionu zimnej wody. 3. Zakładanie obejm na rury instalacji zimnej wody nie przerywając dostawy zimnej wody do lokali. 4. Usunięcie lub zabezpieczenie powstałej awarii. 5. Udrażnianie pionów, poziomów instalacji kanalizacyjnej. 6. Interwencja u dostawcy wody w sprawie usunięcia usterek z tytułu braku wody, niskiego ciśnienia, niedrożności przyłącza kanalizacyjnego będącego po stronie dostawcy wody. VII. Zakres prac na instalacjach elektrycznych w ramach dyżurów. 1. Wymiana uszkodzonych bezpieczników w tablicach elektrycznych części wspólnej budynku. 2. Usuwanie awarii braku energii elektrycznej w częściach wspólnych budynku. 3. Usuwanie awarii braku energii elektrycznej od tablicy głównej (piętrowej) do licznika energii elektrycznej lokalu. 4. Interwencje u dostawcy energii elektrycznej w sprawie usunięcia awarii, która wynikła po jego stronie. 5. Powiadamianie ABM o wykonaniu napraw instalacji elektrycznej, która wynikła na dyżurze a wymaga większego zakresu prac. Wykonawca zobowiązany jest podczas zmiany dziennej w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 15:00 wykonywać usługi konserwacyjne na instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz obsługę i konserwację kotłowni. W pozostałych godzinach w dniach roboczych tj. od 15:00 - 7:00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta prowadzić konserwację instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, kanalizacji, i instalacji elektrycznej oraz eksploatacji kotłowni w formie dyżurów pogotowia technicznego przyjmującego zgłoszenia na wypadek awarii oraz innych zdarzeń losowych, ich usuwanie i wykonanie wszelkich prac zabezpieczających. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zdarzeń losowych na obiektach będących przedmiotem postępowania - wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia podejmuje niezwłocznie działania niezbędne do ich likwidacji i wykonania wszelkich prac zabezpieczających. O zaistniałej awarii lub innym zdarzeniu losowym wykonawca informuje niezwłocznie zamawiającego. Prace konserwatorskie należy świadczyć: 1) instalacja centralnego ogrzewania: - w dni robocze ( godz. 7:00 - 15:00); - dyżury pogotowia technicznego w dni robocze (godz. od 15:00 -7:00); - dyżury pogotowia technicznego w dni wolne i święta (całodobowo); 2) Instalacja ciepłej wody użytkowej: - w dni robocze (godz. od 7:00 - 15:00); - dyżury pogotowia technicznego w dni robocze ( godz. od 15:00 - 7:00); - dyżury pogotowia technicznego w dni wolne i święta (całodobowo); 3) Instalacja zimnej wody i kanalizacyjna; - dyżury pogotowia technicznego w dni robocze ( godz. od 15:00 - 7:00); - dyżury pogotowia technicznego w dni wolne i święta (całodobowo); 4) Instalacja elektryczna; - dyżury pogotowia technicznego w dni robocze ( godz. od 15:00 - 7:00); - dyżury pogotowia technicznego w dni wolne i święta (całodobowo); 5) Kotłownie; - w dni robocze (godz. od 7:00 - 15:00) - dyżury pogotowia technicznego w dni robocze ( godz. od 15:00 - 7:00); - dyżury pogotowia technicznego w dni wolne i święta (całodobowo). Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji technicznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody, kanalizacji, i instalacji elektrycznej oraz kotłowni w administrowanych budynkach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim.zgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach